บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “AA+(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565

อัตราดอกเบี้ยคงที่
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

อายุ 7 ปี

3.50% ต่อปี


ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เสนอขายให้แก่

เปิดจองซื้อ

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงวัย* (เกิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 หรือก่อนหน้านั้น)

22-23 มิ.ย. 65

ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้สูงวัย

27-29 มิ.ย. 65


*หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ การพิจารณาวันเกิดจะยึดถือข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น

ดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวน

ช่องทางการจองซื้อ

โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

สาขาธนาคารกรุงเทพ
(ยกเว้นสาขาไมโคร)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ