หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ครบวงจร เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ AA+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

หุ้นกู้

อายุ

ครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ครั้งที่ 1/2562

5 ปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

ปี พ.ศ. 2567


จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

เปิดจองซื้อ

สิทธิสำหรับผู้ซื้อหุ้นกู้

[14-16] สิงหาคม 2562

สิทธิสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2503)

[19-21] สิงหาคม 2562

สิทธิสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ผู้เยาว์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น สาขาไมโคร) หรือบัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

  • อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน