หุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 (SCGP24DA)

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

อายุ 3 ปี 8 เดือน

2.65% ต่อปี


ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

เปิดจองซื้อ

รายละเอียด

1-5 มี.ค. 64

ผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC214A*
จองซื้อตามสิทธิ 1 หุ้นกู้เดิม (SCC214A) ต่อ 0.2 หุ้นกู้ใหม่ (SCGP24DA)
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

29-31 มี.ค. 64

ผู้ลงทุนทั่วไป
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท


*หมายถึง ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC214A และมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้สิทธิตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของ “SCGP (แบบ 69-PO-Pricing)” ส่วนที่ 2 ข้อ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ
  • การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน