กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี

ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ


การเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี ซึ่งลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท SUPER และบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง)

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF)

นโยบายการลงทุน

เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทไฟฟ้า และ/หรือพลังงานทางเลือก

ทรัพย์สินที่จะลงทุนครั้งแรก

ลงทุนในสิทธิในการรับรายได้สุทธิที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (17AYH) และบริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (HPM) ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทย่อยของ SUPER (SUPER ถือหุ้นทางอ้อม 100%) และมีรายได้มาจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (อายุคงเหลือประมาณ 21-22 ปี) กับ กฟภ. หรือ กฟน. หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 118 MW จาก 19 โครงการ ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 8 จังหวัด

ประเภทกองทุน

กองทุนปิด ไม่กำหนดอายุ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุน (Sponsor)

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER)

ประมาณการอัตราเงินปันผล 12 เดือนแรก

  • ประมาณ 7.49%
  • คำนวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคา 10.00 บาท โดยมีสมมติฐานปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในปี 2560 และปรับลดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ในปี 2560 ในอัตราถัวเฉลี่ยเทียบกับปี 2555-2559 รวมถึงปรับลดลงด้วยอัตราถัวเฉลี่ยการเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์เซลล์ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นเพียงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน สำหรับช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 ตามสมมติฐานและปรับปรุงสมมติฐานบางประการจากรายงานและข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติสำหรับงวด 12 เดือน ช่วงเวลาประมาณการวันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่อาจรับรองผลได้ ทั้งนี้ ไม่ได้แสดงถึงผลจากการที่มูลค่าทรัพย์สินอาจลดลงจนถึงศูนย์บาท (Leasehold) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ NRTA (ระยะเวลาคงเหลือประมาณ 22 ปี)

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

มูลค่าการระดมทุน

มูลค่าระดมทุนรวม 8,150 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) เสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกิน 5,150 ล้านบาท และ 2) กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน

เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 หน่วย ทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย ซึ่งจะจัดสรรหน่วยลงทุนในรูปแบบ Small Lot First

วันจองซื้อหน่วยลงทุน

เปิดจองซื้อวันที่ 22-26 และ 30 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ และวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ก่อนเวลา 15.30 น. ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้น สาขาไมโคร)


หมายเหตุ: รูปแบบการจัดสรรแบบ Small Lot First คือเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อทั่วไปทุกรายตามจำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในรอบแรก และวนไปเรื่อยๆ รอบละเท่าๆ กันจนกว่าจะครบตามจำนวนที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อทั่วไป ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทั่วไปได้ครบทุกรายในการจัดสรรรอบใดๆ จะใช้วิธีสุ่มเลือกรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรโดยระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.SUPEREIF.com

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน