หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ บมจ.แสนสิริ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562)

หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

ครบกำหนดไถ่ถอน

หุ้นกู้ บมจ.แสนสิริ ครั้งที่ 3/2562
อายุ 3 ปี 10 เดือน

3.90% ต่อปี

ปี พ.ศ. 2566


จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ต่อชุด และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

เปิดจองซื้อวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

มูลค่าเสนอขายรวม 3,500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน