รายละเอียดการเสนอขาย

เสนอขาย 22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย) ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และสาขา

วิธีจองซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

อายุพันธบัตร

รุ่นอายุ 5 ปี
(SBST26NB)

รุ่นอายุ 10 ปี
(SBST31NB)

รุ่นอายุ 10 ปี
(SB31NA)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 = 1.50% ต่อปี
ปีที่ 2-4 = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 5 = 3.00% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1-3 = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 4-5 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 6-9 = 3.50% ต่อปี
ปีที่ 10 = 4.00% ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2.20% ต่อปี

วันที่จัดจำหน่าย

22 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64

24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

วงเงินซื้อ

ขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง


พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นนี้เป็นแบบไร้ใบตราสาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนก่อนการซื้อ ซึ่งธนาคารกรุงเทพเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร กับธนาคารกรุงเทพไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้เลขที่ผู้ถือพันธบัตรเดิมซื้อพันธบัตรรุ่นนี้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การลงทะเบียนและการฝากหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์มาก่อน ผู้จองซื้อสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพื่อฝากพันธบัตรไว้กับธนาคารกรุงเทพ โดยธนาคารกรุงเทพจะนำฝากพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใต้บัญชีฝากหลักทรัพย์ของธนาคารเพื่อลูกค้า ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของพันธบัตรที่ลงทะเบียนจะต้องตรงกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนดอกเบี้ยและต้นเงิน

ใช้หลักฐานดังนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือเอกสารหลักฐานการแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีนิติบุคคล) และสำเนาเอกสารดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้น บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และบัญชีเงินฝากประจำ) เพื่อรับเงินค่าดอกเบี้ยและต้นเงินพันธบัตรของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงเทพ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก ผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่

กรณีซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ผู้ซื้อจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรที่สาขาธนาคารกรุงเทพ และสมัครใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพก่อน แล้วจึง Log on เข้าสู่บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อผูกบัญชีพันธบัตร จากนั้นจึงจะสามารถใช้บริการจองซื้อพันธบัตรผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ด้วยตนเอง

กรณีซื้อผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ผู้ซื้อจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขที่ผู้ถือพันธบัตรที่สาขาธนาคารกรุงเทพ และสมัครใช้บัวหลวง ไอแบงก์กิ้งก่อน แล้วจึง Log on เข้าสู่บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสมัครใช้บริการจองซื้อพันธบัตรผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ด้วยตนเอง
การจัดจำหน่าย
รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)

จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 22 พ.ย. 64 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค. 64 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)

รุ่นอายุ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่)

จำหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 พ.ย. 64 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธ.ค. 64 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)
วันที่ลงในพันธบัตร (วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย)
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์สาขา
 • กรณีชำระเงินด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก เริ่มคิดดอกเบี้ย ณ วันที่ซื้อพันธบัตร ยกเว้นกรณีที่ชำระหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป
 • กรณีชำระด้วยเช็ค ดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการที่ทราบผลว่าเช็คสามารถเรียกเก็บได้

กรณีซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม ยกเว้นกรณีซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดทำการของธนาคาร ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันทำการถัดไป ทั้งนี้ วงเงินซื้อสูงสุดผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะต้องไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากและไม่เกินวงเงินซื้อขั้นสูงที่กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้ซื้อที่ได้ดำเนินการซื้อพันธบัตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะยกเลิกการซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
การชำระเงิน
กรณีซื้อผ่านเคาน์เตอร์สาขา
 • ชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก
 • ชำระด้วยเช็ค
  • สั่งจ่าย
   “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NB)”
   “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NB)”
   “บัญชีจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง รุ่นอายุ 10 ปี (SB31NA)”
  • ลงวันที่ไม่เกินวันที่ซื้อ (วันที่ 3 ธ.ค. 64 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)
  • เรียกเก็บได้ในสำนักหักบัญชีเดียวกับสาขาที่รับชำระเงินค่าพันธบัตร

กรณีซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีผู้มีสิทธิ์ซื้อทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำรายการ โดยผู้มีสิทธิ์ซื้อสามารถเรียกดูประวัติการทำรายการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการซื้อพันธบัตร
หลักฐานที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตร
สมุดพันธบัตรรัฐบาลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนำไปใช้อ้างอิงสำหรับการทำธุรกรรมได้
 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถนำสมุดพันธบัตรไปปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้หลังวันทำรายการซื้อ 2 วันทำการ (กรณีชำระด้วยเงินสดหรือหักบัญชีเงินฝาก ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ) ผ่านสาขา และเครื่องปรับสมุดของธนาคารกรุงเทพ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย
 • รายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดพันธบัตร เป็นรายการที่แสดงมูลค่าตามราคาตราในวันที่จดทะเบียน และ/หรือมูลค่าตามราคาตลาดของธนาคารกรุงเทพในวันทำรายการ
 • รายการที่ปรากฏในสมุดพันธบัตร จะถือว่าถูกต้องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับรายการที่บันทึกไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ
 • รายการที่อยู่ในสมุดพันธบัตร จะปรากฏเฉพาะพันธบัตรที่เป็นรุ่นไร้ใบตราสาร ที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่เคยซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร และเคยได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาลจากธนาคารกรุงเทพแล้ว สามารถใช้สมุดพันธบัตรเล่มเดิมเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
วิธีจัดสรร
ผู้จองซื้อที่มี “คำเสนอขอซื้อพันธบัตร” ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือทำรายการซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และชำระเงินสมบูรณ์ก่อน จะได้รับการจัดสรรก่อน
การเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ บัญชีรับดอกเบี้ย และเงินต้น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
ธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ถือกรรมสิทธิ์
การโอนกรรมสิทธิ์

รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)
ทำได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ยกเว้น การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การจำนำสิทธิในพันธบัตรเพื่อเป็นหลักประกัน ให้ทำได้หลังจากวันที่ทำรายการซื้อแล้ว 2 วันทำการ ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์และการจำนำจะกระทำในระหว่างระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดชำระคืนต้นเงินมิได้ การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร สามารถทำได้โดยอาจเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าเดิมภายในกลุ่มผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายเดียวกัน แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องนำสมุดพันธบัตรไปติดต่อธนาคารตัวแทนจำหน่ายที่ได้ฝากพันธบัตรไว้

รุ่นอายุ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่)
ทำได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 65 เป็นต้นไป

การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ เช่น การประกันทางศาล หรือการประกันไฟฟ้า และสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้นๆ โดยจะต้องติดต่อธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรของผู้ซื้อกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบได้ที่หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกัน ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อกำหนดอื่นๆ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตร จะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือกระแสรายวันของผู้ถือพันธบัตรที่ฝากไว้กับธนาคารกรุงเทพตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน
 • หากวันจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคาร จะชำระดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับเอกสารรู้ก่อนซื้อพันธบัตรได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือบัวหลวงโฟน 1333

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ