หุ้นกู้ ทรู คอร์ปอเรชั่น

โอกาสการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการสื่อสารและดิจิทัลแบบครบวงจรในประเทศไทย จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562)

หุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

อายุ 2 ปี

3.70% ต่อปี

อายุ 3 ปี 3 เดือน

4.00% ต่อปี

อายุ 5 ปี 3 เดือน

5.00% ต่อปี


เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดจองซื้อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัวหลวงโฟน 1333

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th


หมายเหตุ

  • การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน