จุดเด่นกองทุน

คัดสรรตราสารหนี้คุณภาพ

ในระดับ Investment Grade เพื่อการลงทุนอย่างมั่นใจ

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

จากการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

สะดวกสบาย

รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

รายละเอียดกองทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน กองทุนสามารถลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อีกทั้ง ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนเลือกลงทุน จะเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade

กองทุนที่เสนอขาย

ชื่อกองทุน
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 5/18 (BFTERM 5/18)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยง
ระดับ 4
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และหรือตราสารหนี้ต่างประเทศ (ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

การลงทุนในประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade 
การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับInvestment Grade และหรือเงินฝากต่างประเทศ
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

เสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2561

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

ลงทุนสะดวกผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ / บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง / บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง / บิซ ไอแบงก์กิ้ง


กองทุนมีอายุประมาณ 6 เดือน 

ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้

1) ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ

2) ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ

3) นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม


คำเตือน
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน
  • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 หรือบลจ.บัวหลวง โทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.