จุดเด่นกองทุน

คัดสรรตราสารหนี้คุณภาพ

ในระดับ Investment Grade เพื่อการลงทุนอย่างมั่นใจ

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

จากการลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

สะดวกสบาย

รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ

รายละเอียดกองทุน

เน้นลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ

 

ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานรอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged)

กองทุนที่เสนอขาย

ชื่อกองทุน
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/20 (BP 3/20)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยง
ระดับ 4
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
  • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade

(กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

เสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2563

มูลค่าซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

ลงทุนสะดวกผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ/ บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง/ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง


กองทุนมีอายุประมาณ 6 เดือน 

ผู้ลงทุนจะได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุน โดยการรับเงินคืนมี 3 วีธีดังนี้

1) ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนโดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยฯ

2) ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนเป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยฯ

3) นำเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันครบกำหนดอายุกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี หรือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม


คำเตือน
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน
  • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
  • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 หรือบลจ.บัวหลวง โทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.