จุดเด่นกองทุน

ลงทุนในหุ้นของบริษัท

ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น

มีส่วนร่วมในการช่วยสังคม

ผ่านการร่วมบริจาคค่าธรรมเนียมจัดการให้กลับคืนสู่สังคมไทยผ่านมูลนิธิที่มีส่วนร่วมเพื่อสังคม

สร้างความยั่งยืน

และแสวงหาผลตอบแทน
ในระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น รวมถึงหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted securities)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

สาขาธนาคารกรุงเทพ

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลี่ย

ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือรายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป)

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุนเครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.