อย่าลืม!!! แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 414 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนและการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 415 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม

 
ผู้ลงทุนในกองทุน RMF/SSF ของบลจ. บัวหลวง (BBLAM) และบลจ.บางกอกแคปปิตอล (BCAP) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ เพื่อให้บลจ. นำส่ง และเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของท่านให้กับ กรมสรรพากร โดยบลจ. จะอ้างอิงการแจ้งความประสงค์ล่าสุด และตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID)

ทั้งนี้ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

  1. สาขาธนาคารกรุงเทพ 
    (แจ้งความประสงค์ได้ทั้ง BBLAM และ BCAP ตั้งแต่ 14 พ.ย. 65 เป็นต้นไป)
  2. BBLAM Website (เฉพาะผู้ลงทุนกองทุนของ BBLAM)
    แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกับ BBLAM

คลิก

หมายเหตุ

  • ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินลงทุนในกองทุน RMF/SSF สำหรับ ปีภาษี 2565 ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65 (สำหรับสาขาธนาคารกรุงเทพ) และภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 (สำหรับ BBLAM Website)
  • สำหรับเงินลงทุนในกองทุน RMF/SSF ปี 2565 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนจะไม่สามารถแจ้งตรงต่อกรมสรรพากรโดยใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนแบบเดิมได้
  • สำหรับผู้ลงทุนในกองทุน RMF/SSF ของ BBLAM สามารถแจ้งความประสงค์ ผ่าน BBLAM e-Service ใน BBLAM Website ได้อีกช่องทางด้วย ซึ่งลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ผ่าน BBLAM Website แล้ว ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านธนาคารอีก

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ