จุดเด่นกองทุน

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

จากหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่ผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขของ
กรมสรรพากร

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF)
ความเสี่ยง
ระดับ 6
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตราสารทุน
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีปัจจัยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ จะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

สาขาธนาคารกรุงเทพ
บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย

ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือรายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป)

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF)


หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ข้อมูลกองทุนรายเดือน (Monthly Fund Update)


คำเตือน
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.