จุดเด่นกองทุน

โอกาสการลงทุน

ในทรัพย์สินทั่วโลก

บริหารความมั่งคั่ง

กองทุนถูกออกแบบเพื่อเป็น
กองทุนหลักในการบริหารความมั่งคั่ง

ลงทุนง่าย

เพียงเลือกจาก 5 กองทุน ตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 (BCAP-GW25)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 (BCAP-GW50)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75)
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90)
ความเสี่ยง

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 10 (BCAP-GW10)

ระดับ 5

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 25 (BCAP-GW25)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 50 (BCAP-GW50)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 (BCAP-GW75)

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 (BCAP-GW90)

ระดับ 6

ประเภทกองทุน
 • กองทุนรวมผสม
 • กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
 • กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
 1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
 2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
 3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
 4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้
 • กองทุน BCAP-GW10 จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BCAP-GW25 จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BCAP-GW50 จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BCAP-GW75 จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุน BCAP-GW90 จะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2.-4. รวมกันไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

สาขาธนาคารกรุงเทพ
บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย

ทุกวันทำการซื้อขายกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำคัญกองทุน

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆ
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.