จุดเด่นกองทุน

มั่นใจกับการลงทุน

เน้นตราสารหนี้ภาครัฐไทย

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน

สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากระยะสั้น

เติมเต็มความคล่องตัว

ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

รายละเอียดกองทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)
ความเสี่ยง
ระดับ 1
ประเภทกองทุน
  • กองทุนรวมตลาดเงิน
  • ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวที่มีอายุไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน อนึ่ง กองทุนจะพยายามดำรง Portfolio Duration ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

การจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
การซื้อและการขายคืนหน่วยลงทุน

สาขาธนาคารกรุงเทพ

บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลี่ย

ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

บัวหลวงเอทีเอ็ม บัวหลวงโฟน

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการหลังเวลา 16.00 น. หรือรายการในวันหยุดถือเป็นรายการของวันทำการถัดไป)

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ก่อนตัดสินใจลงทุน


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

Maximum 3 products can be compared at the same time.