สิทธิพิเศษ

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุนผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64

ขั้นตอนง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

  • ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีใหม่กองทุนผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 ทั้งบัญชีกองทุนเปิดทั่วไป และบัญชีกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล (เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 / 889 / 885) และมีรายการซื้อกองทุนภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดใหม่อย่างน้อย 1 รายการ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 ก.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64
  • ผู้ลงทุนที่ลงทุนตามเงื่อนไขโครงการฯ จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ที่เมนู “ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ” บนแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน (5 วันทำการหลังจาก Execute รายการ) โดยจะเริ่มได้รับ Starbucks e-Coupon ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องกดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 ธนาคารจะถือว่าผู้ลงทุนสละสิทธิ
  • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีกองทุนกี่บัญชีก็ตาม โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขโครงการส่งเสริมการขาย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
  • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ

คำเตือน
  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF เงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ