วิธีรับ Starbucks e-Coupon

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ครบตามเงื่อนไขโปรโมชั่นปี 2561 สามารถรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 ที่เมนู ‘Rewards’ บนหน้า Log On ของแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หลังจากกดรับสิทธิ์ คุณสามารถใช้ e-Coupon ได้ที่ร้าน Starbucks ทั่วประเทศ

1. เปิดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นเลือก ‘Rewards’ ในหน้า Log On (ยังไม่ต้องใส่รหัส)

2. ในหน้า ‘สิทธิพิเศษของท่าน’ เลือกแบนเนอร์ ‘สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ที่ลงทุนครบเงื่อนไขโปรโมชั่นปี 2561’

3. เลือกแบนเนอร์ ‘รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท’

4. จากนั้นคลิก ‘กดรับสิทธิ์’ (กดรับภายใน 30 เม.ย. 62)

5. ระบบจะแสดงหน้าจอ Starbucks e-Coupon เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ที่ร้าน Starbucks ทั่วประเทศ (สามารถใช้ e-Coupon ได้ถึง 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามูลค่าจะหมด)
หมายเหตุ: เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้ e-Coupon ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามูลค่าจะหมด


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ที่     และสมัครบริการได้ง่ายๆ ใช้ได้ทันทีที่บัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

1. เปิดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นเลือก ‘Rewards’ ในหน้า Log On (ยังไม่ต้องใส่รหัส)

2. ในหน้า ‘สิทธิพิเศษของท่าน’ คลิก ‘ดูประวัติการใช้สิทธิ์’

3. ในหน้า ‘ดูประวัติการใช้สิทธิ์’ เลือกแบนเนอร์ ‘รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท’

4. ระบบจะแสดงหน้าจอ Starbucks e-Coupon เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ที่ร้าน Starbucks ทั่วประเทศ (สามารถใช้ e-Coupon ได้ถึง 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามูลค่าจะหมด)
หมายเหตุ: เมื่อกดรับสิทธิ์แล้ว สามารถใช้ e-Coupon ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 หรือจนกว่ามูลค่าจะหมด


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ที่     และสมัครบริการได้ง่ายๆ ใช้ได้ทันทีที่บัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดโปรโมชั่น

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท ต่อท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (LTF) ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 ครบ 5 ครั้งขึ้นไปในแต่ละช่องทางบริการ และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปในแต่ละช่องทางบริการ ผ่าน...

  •  บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA) หรือ

  •  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เข้าด้วยกันได้
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ถือเป็นช่องทางบริการเดียวกัน
 • ผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขโครงการจากทุกช่องทางจะได้รับ Starbucks e-Coupon ที่เมนู Rewards ในแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง โดย
  • ผู้ลงทุนที่สมัครและ Log on บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 61 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 62 - 30 เม.ย. 62 หากไม่กดรับสิทธิ์ภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้ลงทุนที่ยังไม่สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ต้องสมัคร และ Log on บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ภายในวันที่ 15 มี.ค. 62 และสามารถกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62 หากไม่กดรับสิทธิ์ภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
 • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ

คำเตือน

 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน