โปรโมชั่นดีๆ ปี 2563

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 ครบ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางบริการช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

ทางเลือกการลงทุน


รวมถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อื่นๆ ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ที่มีการเสนอขายในปี 2563

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ผู้ลงทุนสามารถรวมยอดเงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF) ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล เข้าด้วยกันได้ (SSF หมายถึง SSF วงเงินปกติ และ SSF วงเงินเพิ่มเติมพิเศษ)
 • การนับยอดเงินลงทุน (150,000 บาทขึ้นไป) และจำนวนครั้งที่ลงทุน (5 ครั้งขึ้นไป) จากบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สามารถรวมกันได้ และนับแยกจากบริการ DCA
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ์การรับ Starbucks e-Coupon ให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข ภายใน 15 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้กับโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บริการ DCA และบริการกองทุน RMF/SSF ทุกบัญชี ให้ถูกต้องภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63
 • ผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขโครงการจากทุกช่องทางจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดย
  • ผู้ลงทุนที่สมัครและเข้าใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 สามารถกดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64
  • ผู้ลงทุนที่ยังไม่สมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ต้องสมัครและเข้าใช้โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ครั้งแรกภายในวันที่ 15 มี.ค. 64 โดยสามารถกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64
   ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับ Starbucks e-Coupon 1 สิทธิ์เท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายกองทุนรวม RMF/SSF เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
 • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ

เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
 • เจ้าของบัตรเครดิต และผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF เงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน