โปรโมชันดีๆ ปี 2566

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 – 29 ธ.ค. 66 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางบริการ ดังนี้
 • บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
 • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)


ทางเลือกการลงทุนกองทุน RMF/SSF

บลจ.

ประเภทกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด

ระดับความเสี่ยง

บัวหลวง

RMF

ตลาดเงิน

บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ

2

ตราสารหนี้

บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

4

ผสม

บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ

5

บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

6

หุ้น

บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

6

บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ

บัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมวดอุตสาหกรรม

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

7

บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

ทรัพย์สินทางเลือก

บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

8

ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF

ผสม

บัวหลวงอินคัมเพื่อการออม

5

บัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

หุ้น

บัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม

6

บัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม

บัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม

บัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม

บัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม

บัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

หมวดอุตสาหกรรม

บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการออม

7

บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการออม

บางกอกแคปปิตอล

RMF

ผสม

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2030 เพื่อการเลี้ยงชีพ

5

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ

บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ

6

SSF

ผสม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 10 เพื่อการออม

5

บีแคป โกลบอล เวลท์ 25 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 50 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออม

บีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เพื่อการออม

6

รวมถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อื่นๆ ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ที่มีการเสนอขายในปี 2566


 

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ธนาคารจะนับรวมยอดเงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF) ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 66 – 29 ธ.ค. 66 เข้าด้วยกัน โดยยอดเงินลงทุน (150,000 บาทขึ้นไป) และจำนวนครั้งที่ลงทุน (5 ครั้งขึ้นไป) จะนับรวมจาก 3 บริการ ได้แก่ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ DCA
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon ให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข ภายใน 15 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้กับบริการ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บริการ DCA และบริการกองทุน RMF/SSF ทุกบัญชี ให้ถูกต้องก่อนวันที่ 1 ม.ค. 67
 • ผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขโครงการจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท บน โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดย
  • ผู้ลงทุนที่ใช้บริการ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 67 สามารถกดรับสิทธิ ได้ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 67 - 30 เม.ย. 67
  • ผู้ลงทุนที่ยังไม่สมัครบริการ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ต้องสมัครและเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 15 มี.ค. 67 โดยสามารถกดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 67

ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 67 ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ


 • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.bangkokbank.com/RMFSSF2566
 •  ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ
เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
 • เจ้าของบัตรเครดิต และ ผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ