โปรโมชั่นดีๆ ปี 2564

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนกองทุน RMF และ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ผ่าน...

 • บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ
 • บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ
 • บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

ทางเลือกการลงทุนกองทุน RMF/SSF


รวมถึง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อื่นๆ ของ บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ที่มีการเสนอขายในปี 2564

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • ธนาคารจะนับรวมยอดเงินลงทุนกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี (RMF/SSF) ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64 เข้าด้วยกัน โดยยอดเงินลงทุน (150,000 บาทขึ้นไป) และจำนวนครั้งที่ลงทุน (5 ครั้งขึ้นไป) จะนับรวมจาก 3 บริการ ได้แก่ โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ DCA
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Starbucks e-Coupon ให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข ภายใน 15 วันทำการ หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ดังนั้น ขอให้ผู้ลงทุนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้กับบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ บริการ DCA และบริการกองทุน RMF/SSF ทุกบัญชี ให้ถูกต้องก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65
 • ผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขโครงการจากทุกช่องทางจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท ที่เมนู “ไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษ” บนแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ โดย
  • ผู้ลงทุนที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 65 สามารถกดรับสิทธิได้ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 65 - 30 เม.ย. 65
  • ผู้ลงทุนที่ยังไม่สมัครบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ต้องสมัครและเข้าใช้บริการครั้งแรก ภายในวันที่ 15 มี.ค. 65 โดยสามารถกดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
   ทั้งนี้ หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย. 65 ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ
 • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 300 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด RMF/SSF เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด
 • ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ
เงื่อนไขการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
 • กรณีผู้ลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด RMF/SSF ด้วยบัตรเครดิต ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับคะแนนสะสม หรือ Cash Back จากการใช้บัตรเครดิต
 • รับชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
 • เจ้าของบัตรเครดิต และผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF เงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333 
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ