เปิดง่าย ซื้อได้เลย ปี 2567

พิเศษ เปิดบัญชีและซื้อกองทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67– 30 ธ.ค. 67
รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน*

วิธีเปิดบัญชีกองทุน

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ 

 • ผู้ลงทุนที่เปิดบัญชีใหม่กองทุนผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 ทั้งบัญชีกองทุนเปิดทั่วไป และบัญชีกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ของทั้ง บลจ.บัวหลวง และ บลจ.บางกอกแคปปิตอล (เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 / 889 / 885) และมีรายการซื้อกองทุนภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดใหม่ อย่างน้อย 1 รายการ ผ่าน โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67 
 • ผู้ลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไข จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถกดรับสิทธิ Starbucks e-Coupon ได้ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 ถึง 28 ก.พ. 68 หากไม่กดรับสิทธิภายในวันที่ 28 ก.พ. 68 ธนาคารจะถือว่าผู้ลงทุนสละสิทธิ
 • ผู้ลงทุน 1 ท่าน มีสิทธิได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท 1 สิทธิเท่านั้นตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่ว่าจะเปิดบัญชีกองทุนกี่บัญชีก็ตาม โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ Starbucks กำหนด (Starbucks e-Coupon จะสามารถใช้ได้ถึง 28 ก.พ. 68) ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากันโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.bangkokbank.com/MFMOBILE67
 • ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและส่งมอบของสมนาคุณ
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) 
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน 
  สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF/Thai ESG หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

 • ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
 • บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
 • บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th
   


เปิดบัญชีกองทุนรวม

1.

เลือกเมนู “การลงทุน”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือก “กองทุนรวม”

4.

สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุน เลือก “เปิดบัญชี”

สำหรับลูกค้าที่เคยมีบัญชีกองทุนบางประเภทไว้แล้ว สามารถเปิดบัญชีกองทุนประเภทที่ไม่เคยมี ด้วยการเลือกเมนู “กองทุนอื่น” โดยเลือกกองทุนที่ต้องการ และกด “ซื้อ”

5.

เลือกบลจ. และกองทุนที่ต้องการเปิดบัญชี


6.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก กรณีที่เข้าระบบมาด้วย Touch ID / Face ID / Fingerprint

จากนั้นอ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และกด “ต่อไป”

7.

อ่านรายละเอียดหนังสือแสดงความประสงค์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

9.

ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) จำนวน 3 ข้อ และกด “ยินยอม”

10.

ระบุข้อมูลที่ใช้ในการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

11.

เลือกบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินค่าขายคืนกองทุน และ/หรือเงินปันผลหน่วยลงทุน และกด “ต่อไป”

12.

เลือกช่องทางการรับเอกสารกองทุน และกด “ต่อไป”

13.

หากยังไม่เคยทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน หรือแบบประเมินฯ หมดอายุ ให้ทำแบบประเมินฯ และกด “ต่อไป”

หากทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้ว ระบบจะพาไปยังขั้นตอนต่อไป

14.

ตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชี และกด “ต่อไป”

15.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยเลื่อนใบหน้าให้ตรงในกรอบวงกลม และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล

16.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน

17.

แสดงผลการเปิดบัญชีกองทุนสำเร็จ

ค้นหากองทุนที่เหมาะกับคุณ

จะเลือกกองทุนรวมให้ถูกใจ คุณต้องรู้ก่อนว่าต้องการลงทุนเพื่ออะไร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อยู่ตรงไหน ตอบคำถามเบื้องต้น เพื่อค้นหากองทุนรวมที่เหมาะสม ก่อนตัดสินใจลงทุน

เคล็ดไม่ลับ กับ ความรู้กองทุน

บทความที่น่าสนใจ และ VDO ความรู้กองทุน

โปรโมชันพิเศษปี 2567

เปิดง่าย ซื้อได้เลย
ปี 2567

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อกองทุน ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67

โปรโมชันดีๆ เมื่อลงทุน RMF/SSF/Thai ESG ปี 2567

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 400 บาท/ท่าน เมื่อลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือ  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 67 – 30 ธ.ค. 67
คำเตือน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
 • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333
บลจ.บัวหลวง หรือโทร. (66) 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th
บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. (66) 0 2618 1599 www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ