ทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ


Peace of Mind


New lifestyle


สะดวก สบายทำไมต้องธนาคารกรุงเทพ

ลักษณะของตั๋วแลกเงิน
 • เป็นตั๋วแลกเงินชนิดระบุชื่อ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยธนาคารกรุงเทพ
 • อายุของตั๋วแลกเงินเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินของธนาคาร
 • ผู้ซื้อจะได้รับสมุดแสดงรายการตั๋วแลกเงิน ซึ่งใช้บันทึกแสดงรายการรับฝากและยอดของตั๋วแลกเงินแต่ละฉบับ
 • ธนาคารจะรับฝากตั๋วแลกเงินในชื่อของผู้ทรงตั๋ว และเมื่อครบกำหนดอายุของตั๋วแลกเงิน ธนาคารจะต่ออายุตั๋วแลกเงิน โดยนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไปซื้อตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับระยะเวลาชำระเงินของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมโดยอัตโนมัติ
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถใช้บริการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ หรือไปฝากต่อบัญชีเงินฝากประจำ โดยใช้หมายเลขบัญชีของตั๋วแลกเงินฉบับเดิมก็ได้
 • ผู้ทรงตั๋วสามารถเลือกโอนเฉพาะดอกเบี้ยจากตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระ ไปเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติได้
วิธีการซื้อ
 • เปิดรับซื้อที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
 • จำนวนเงินซื้อขั้นต่ำต่อฉบับเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ผู้มีสิทธิซื้อ ได้แก่ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) ทุกครั้งที่มีการซื้อตั๋วแลกเงิน
เอกสารประกอบการซื้อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย

นิติบุคคล

 • เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ที่ใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้นและดอกเบี้ย
 • หนังสือหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอซื้อตั๋วแลกเงิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

 • ตั๋วแลกเงินเป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชน
 • ผู้ทรงตั๋วแลกเงินมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคาร ตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับการค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

เลือกการออมในแบบที่เป็นคุณ 

ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงเทพ

ทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและสม่ำเสมอในอัตราที่สูงกว่าเงินฝากประจำที่มีอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

พันธบัตรและหุ้นกู้

ลงทุนเพื่อความมั่นคงและโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในตลาดตราสารหนี้ ด้วยการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ที่ธนาคารกรุงเทพ

บริการแนะนำเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ทั้งจากส่วนต่างของราคาและเงินปันผล พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีหมุนเวียน จัดการง่าย 
สั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด