จ่ายภาษี ฟรี ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการ เมื่อชำระภาษีของกรมสรรพากร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

ช่องทางการชำระเงิน สะดวกทุกช่องทาง ทุกไลฟ์สไตล์

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

บัวหลวงเอทีเอ็ม

บัวหลวงโฟน 1333

บิซ ไอแบงก์กิ้ง

คอร์ปอเรท ไอแคช

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

  • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  • ยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการทำรายการเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน