ประวัติการเข้าร่วมมาตรการความช่วยเหลือจากธนาคารในช่วงที่ผ่านมา
ข้อมูลลูกค้า
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกประเภทธุรกิจ
รายละเอียดผลกระทบที่ท่านได้รับ
แนวทางที่ท่านประสงค์ให้ธนาคารดำเนินการสำหรับ บัตรเครดิต

การขอทบทวนสิทธิ หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ต้องการขอรับมาตรการช่วยเหลือ และได้รับแจ้งจากธนาคารให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา โปรดจัดเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประกอบอาชีพ หรือการทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจัดส่งเอกสารทางอีเมลมาที่ CreditCard.collection@bangkokbank.com โดยพิมพ์ ชื่อ–นามสกุล ภาษาไทยของตัวท่านเอง และแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาความช่วยเหลือ

สำหรับผู้มีรายได้จากเงินเดือนประจำ

 

 • บัตรประจำตัวพนักงาน, บัตรสำหรับผู้ประกอบอาชีพเฉพาะ เช่น ไกด์ / มัคคุเทศก์
 • หนังสือรับรองรายได้ หรือเอกสารแสดงรายได้ที่ลดลง
 • เอกสารเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือถูกลดเวลาปฏิบัติงาน
 • หนังสือแจ้งหยุดกิจการ / เลิกกิจการ ของบริษัท ธุรกิจ หรือนายจ้าง 
 • เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านได้รับผลกระทบ

 

สำหรับเจ้าของธุรกิจ / เจ้าของกิจการ

 

 • หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารยืนยันผลประกอบการทำธุรกิจ / การให้บริการ ของบริษัท 
 • ประกาศ / คำสั่ง ของกรรมการผู้มีอำนาจในการหยุดกิจการ / หยุดให้บริการ / ลดกำลังการผลิต / ลดจำนวนวันปฏิบัติงาน
 • ข้อมูลการพัฒนาธุรกิจที่แสดงถึงผลประกอบการรายได้ กำไร / ขาดทุน ของบริษัท / กิจการ
 • หนังสือสัญญาการเช่าพื้นที่ อาคาร / ห้างร้าน สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
 • หนังสือ / เอกสาร / คำสั่งซื้อที่ลดลงหรือมีการยกเลิก Order 
 • ภาพถ่ายกิจการ / สถานที่ประกอบการ