ประวัติการเข้าร่วมมาตรการความช่วยเหลือจากธนาคารในช่วงที่ผ่านมา
ข้อมูลลูกค้า
กรุณาเลือกประเภทวงเงิน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
กรุณาเลือกอาชีพ
กรุณาเลือกประเภทธุรกิจ
รายละเอียดผลกระทบที่ท่านได้รับ
แนวทางที่ท่านประสงค์ให้ธนาคารดำเนินการสำหรับ ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นรายงวด (ธนาคารสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
แนวทางที่ท่านประสงค์ให้ธนาคารดำเนินการสำหรับ ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (ธนาคารสงวนสิทธิ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

หมายเหตุ

ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขบัญชีสินเชื่อได้จากใบแจ้งยอดบัญชีที่ธนาคารจัดส่งให้เป็นรายเดือน