ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2561

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 เมษายน 2561

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน

รายละเอียดทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน

 • สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

 Harvard University University of Michigan -Ann Arbor  
 University of Pennsylvania    Duke University
 University of Chicago New York University
 Massachusetts Institute of Technology University of Virginia      
 Northwestern University University of California, Los Angeles
 Stanford University Cornell University   
 University of California Berkeley University of Texas - Austin
 Dartmouth College University of North Carolina - Chapel Hill 
 Columbia University  Carnegie Mellon University
 Yale University Emory University

 • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering 

Massachusetts Institute of Technology University of Texas - Austin
Carnegie Mellon University  California Institute of Technology
University of California Berkeley    Princeton University
University of Illinois – Urbana Champaign     Purdue University – West Lafayette  
Georgia Institute of Technology    University of Washington
University of Michigan University of Wisconsin - Madison
Cornell University

ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future, Cyber Security, Innovation, Entrepreneur  

London Business School University of Cambridge (Judge)
University of Oxford (Said) The University of Manchester  
The University of Warwick City University London
Imperial College London

ประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA

จีน ฮ่องกง สิงคโปร์
China Europe International Business School (CEIBS) Hong Kong UST Business School National University of Singapore 
Peking University: Guanghua University of Hong Kong Nanyang Technology University
Shanghai Jiao Tong University: Antai
Fudan University School of Management
Tsinghua University
Shanghai University of Finance and Economics


2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

สถาบัน

หลักสูตร

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full Time)

 • Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)
 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)

 • The Master of Business Administration
 • Master in Finance
 • Master of Science in Marketing
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time) 

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Entrepreneurship Management
 • Master of Management in Corporate Finance
 • Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Flexible Time)
 • Master of Engineering and Master of Science Program in Computer  Engineering


หมายเหตุ:
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น  ยกเว้น ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขา Cyber Security and Information Assurance
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
    กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน 
    และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
    ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
    มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1 - 7
10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
     ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง 'สำเนาถูกต้อง' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/Lzle75HllUq4Twgx2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 เมษายน 2561 ที่ www.bangkokbank.com/Scholarships โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร

 

การพิจารณาให้ทุน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและผ่านการสอบคัดเลือกจากธนาคารทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน

 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


 

เงื่อนไขในการรับทุน

กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร

 • ผู้รับทุนทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ในสัญญารับทุน
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตามก่อน สำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์


เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

 เงื่อนไขการรับทุน

ทุนในประเทศ

 ทุนต่างประเทศ

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร

2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา
แต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคาร
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีธนาคารสนับสนุน


กำหนดการ

รายละเอียด

ทุนทุกประเภท

รับสมัคร วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ.ค. 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น:

 • แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
พ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มิ.ย. 2561


หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

 

แบบฟอร์มต่างๆ

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน

 • สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

 Harvard University University of Michigan -Ann Arbor  
 University of Pennsylvania    Duke University
 University of Chicago New York University
 Massachusetts Institute of Technology University of Virginia      
 Northwestern University University of California, Los Angeles
 Stanford University Cornell University   
 University of California Berkeley University of Texas - Austin
 Dartmouth College University of North Carolina - Chapel Hill 
 Columbia University  Carnegie Mellon University
 Yale University Emory University

 • สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering 

Massachusetts Institute of Technology University of Texas - Austin
Carnegie Mellon University  California Institute of Technology
University of California Berkeley    Princeton University
University of Illinois – Urbana Champaign     Purdue University – West Lafayette  
Georgia Institute of Technology    University of Washington
University of Michigan University of Wisconsin - Madison
Cornell University

ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future, Cyber Security, Innovation, Entrepreneur  

London Business School University of Cambridge (Judge)
University of Oxford (Said) The University of Manchester  
The University of Warwick City University London
Imperial College London

ประเทศจีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ รวม 4 ทุน

 • สาขาวิชา MBA

จีน ฮ่องกง สิงคโปร์
China Europe International Business School (CEIBS) Hong Kong UST Business School National University of Singapore 
Peking University: Guanghua University of Hong Kong Nanyang Technology University
Shanghai Jiao Tong University: Antai
Fudan University School of Management
Tsinghua University
Shanghai University of Finance and Economics


2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 10 ทุน

สถาบัน

หลักสูตร

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full Time)

 • Master of Business Administration Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)
 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)

 • The Master of Business Administration
 • Master in Finance
 • Master of Science in Marketing
มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time) 

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Entrepreneurship Management
 • Master of Management in Corporate Finance
 • Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Flexible Time)
 • Master of Engineering and Master of Science Program in Computer  Engineering


หมายเหตุ:
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น  ยกเว้น ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สาขา Cyber Security and Information Assurance
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

 

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)  
2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
    กระทำโดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
7. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 6
8. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน 
    และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

 

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก
1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
    ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
    มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร
9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1 - 7
10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
     ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง 'สำเนาถูกต้อง' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

 

ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/forms/Lzle75HllUq4Twgx2 และดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 30 เมษายน 2561 ที่ www.bangkokbank.com/Scholarships โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

 

การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ

การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและผ่านการสอบคัดเลือกจากธนาคารทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

 

 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


 

กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร

 • ผู้รับทุนทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ในสัญญารับทุน
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตามก่อน สำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์


เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

 เงื่อนไขการรับทุน

ทุนในประเทศ

 ทุนต่างประเทศ

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร

2 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา
แต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคาร
กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

3 เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีธนาคารสนับสนุน


รายละเอียด

ทุนทุกประเภท

รับสมัคร วันนี้ - 30 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ.ค. 2561

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น:

 • แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา
 • แบบทดสอบบุคลิกภาพ
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
พ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มิ.ย. 2561


หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

 อิสราวดี
ชีวศิริพลังกร
Finance, London Business School

มานน วราภักดิ์
Electrical Engineering, University of Southern California

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ
Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์
MBA,
NorthWestern University


พิชัย ไกรโกศล
MBA, University of  California


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

  (66) 0-2296-8358 
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th


  โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ 
ทำความรู้จักกับ
สายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3

  (66) 0-2296-8358 
(66) 0-2685-7709
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

อิสราวดี
ชีวศิริพลังกร
Finance, London Business School

มานน วราภักดิ์
Electrical Engineering, University of Southern California

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ
Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์
MBA,
NorthWestern University


พิชัย ไกรโกศล
MBA, University of  California


ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทสถาบันต่างประเทศ และ ในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
  (66) 0-2296-8358 
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th


  โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ 
ทำความรู้จักกับ
สายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
  (66) 0-2296-8358 
(66) 0-2685-7709
  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone