บัญชีเงินฝากประจำ

มั่นใจได้กับการออมเงินที่มีผลตอบแทน
เพิ่มพูน

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ เพิ่มค่าเงินของท่านให้งอกเงย

สร้างผลตอบแทนจากเงินออมของท่านด้วยบัญชีฝากประจำแบบใดก็ได้ของธนาคารกรุงเทพ มั่นใจได้ในความมั่นคงและปลอดภัยโดยได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ท่านสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท

บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน
คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน

บัญชีเงินฝากของท่านสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สิทธิ
ลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

หากท่านถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ แต่หากท่านถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์

ท่านสามารถฝากเงินผ่านหลากหลายช่องทางบริการที่สะดวกสบาย ทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวง
เอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่าน
เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก

เงินฝากเริ่มต้น ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร ต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit


ทั้งนี้ เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบเพิ่มเติม เพื่อขอสมัครได้
(นอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น) เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อ
จะขายห้องชุด เป็นต้น

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน

 

ท่านสามารถฝากเงินผ่านหลากหลายช่องทางบริการที่สะดวกสบาย ทั้งที่สาขาธนาคาร เครื่องบัวหลวง
เอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บริการบัวหลวงโฟน บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง หรือบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

หมายเหตุ: บริการฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ผ่าน
เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ บัวหลวงโฟน บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง ให้บริการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ง่ายๆ ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก

เงินฝากเริ่มต้น ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร ต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit


ทั้งนี้ เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบเพิ่มเติม เพื่อขอสมัครได้
(นอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น) เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อ
จะขายห้องชุด เป็นต้น

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภทจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone