ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

สกุลเงิน

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

บัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน

บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝาก
ประจำ

USD เงินฝากขั้นต้น สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

USD 5,000

USD 5,000

USD 5,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

USD 250
ต่อเดือน

USD 250
ต่อเดือน

USD 500
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

USD 5,000
ต่อเดือน

USD 5,000
ต่อเดือน

USD 500
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

USD 10
ต่อเดือน

USD 10
ต่อเดือน

USD 10
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่า
ธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

0.20% ของมูลค่าเช็คที่คืน
(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ)

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

USD 5

USD 5

USD 5

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

USD 10

USD 10

USD 10

GBP เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

GBP 690

GBP 690

GBP 690

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

GBP 3,500

GBP 3,500

GBP 3,500

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

GBP 180
ต่อเดือน

GBP 180
ต่อเดือน

GBP 350
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

GBP 3,500
ต่อเดือน

GBP 3,500
ต่อเดือน

GBP 350
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

GBP 7
ต่อเดือน

GBP 7
ต่อเดือน

GBP 7
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

0.20% ของมูลค่าเช็คที่คืน
(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ)

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

GBP 3

GBP 3

GBP 3

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

GBP 7

GBP 7

GBP 7

EUR เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

EUR 770

EUR 770

EUR 770

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

EUR 3,900

EUR 3,900

EUR 3,900

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

EUR 200
ต่อเดือน

EUR 200
ต่อเดือน

EUR 390
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

EUR 3,900
ต่อเดือน

EUR 3,900
ต่อเดือน

EUR 390
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

EUR 8
ต่อเดือน

EUR 8
ต่อเดือน

EUR 8
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

0.20% ของมูลค่าเช็คที่คืน
(ขั้นต่ำ 300 บาทต่อฉบับ)

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

EUR 4

EUR 4

EUR 4

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

EUR 8

EUR 8

EUR 8

JPY เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

JPY 98,000

JPY 98,000

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

JPY 490,000

JPY 490,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

JPY 25,000
ต่อเดือน

JPY 49,000
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

JPY 490,000
ต่อเดือน

JPY 49,000
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

JPY 900

JPY 900

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

JPY 450

JPY 450

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

JPY 900

JPY 900

HKD เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

HKD 7,800

HKD 7,800

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

HKD 39,000

HKD 39,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

HKD 2,000
ต่อเดือน

HKD 3,900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

HKD 39,000
ต่อเดือน

HKD 3,900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

HKD 80
ต่อเดือน

HKD 80
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

HKD 40

HKD 40

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

HKD 80

HKD 80

SGD เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SGD 1,500

SGD 1,500

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SGD 7,600

SGD 7,600

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SGD 380
ต่อเดือน

SGD 750
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SGD 7,600
ต่อเดือน

SGD 750
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

SGD 15
ต่อเดือน

SGD 15
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่า
ธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

SGD 8

SGD 8

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

SGD 15

SGD 15

AUD เงินฝากขั้นต้น สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

AUD 1,500

AUD 1,500

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

AUD 7,100

AUD 7,100

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

AUD 360
ต่อเดือน

AUD 710
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

AUD 7,100
ต่อเดือน

AUD 710
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

AUD 15
ต่อเดือน

AUD 15
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

AUD 8

AUD 8

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

AUD 15

AUD 15

NZD เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NZD 1,800

NZD 1,800

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NZD 9,000

NZD 9,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NZD 450
ต่อเดือน

NZD 900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NZD 9,000
ต่อเดือน

NZD 900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

NZD 20

NZD 20

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

NZD 10

NZD 10

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

NZD 20

NZD 20

CHF เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CHF 1,200

CHF 1,200

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CHF 5,800

CHF 5,800

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CHF 300
ต่อเดือน

CHF 580
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CHF 5,800
ต่อเดือน

CHF 580
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

CHF 10
ต่อเดือน

CHF 10
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CHF 6

CHF 6

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CHF 10

CHF 10

DKK เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

DKK 5,700

DKK 5,700

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

DKK 29,000

DKK 29,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

DKK 1,500
ต่อเดือน

DKK 2,900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

DKK 29,000
ต่อเดือน

DKK 2,900
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

DKK 60
ต่อเดือน

DKK 60
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือน
ถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

DKK 30

DKK 30

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

DKK 60

DKK 60

NOK เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NOK 6,700

NOK 6,700

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NOK 34,000

NOK 34,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NOK 1,700
ต่อเดือน

NOK 3,400
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

NOK 34,000
ต่อเดือน

NOK 3,400
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

NOK 70
ต่อเดือน

NOK 70
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

NOK 35

NOK 35

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

NOK 70

NOK 70

SEK เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SEK 8,400

SEK 8,400

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SEK 42,000

SEK 42,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SEK 2,100
ต่อเดือน

SEK 4,200
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

SEK 42,000
ต่อเดือน

SEK 4,200
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

SEK 90
ต่อเดือน

SEK 90
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

SEK 40

SEK 40

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

SEK 90

SEK 90

CAD เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CAD 1,300

CAD 1,300

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CAD 6,200

CAD 6,200

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CAD 300
ต่อเดือน

CAD 620
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CAD 6,200
ต่อเดือน

CAD 620
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

CAD 10
ต่อเดือน

CAD 10
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CAD 6

CAD 6

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CAD 10

CAD 10

CNY เงินฝากขั้นต้น  สำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CNY 7,000

CNY 7,000

สำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

CNY 35,000

CNY 35,000

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน
คงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่าที่กำหนด
ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับบุคคลธรรมดา
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

 CNY 1,800
ต่อเดือน

 CNY 3,500
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคล
(Resident และ Non-Resident)

ไม่ให้บริการ

 CNY 35,000
ต่อเดือน

CNY 3,500
ต่อเดือน
ต่อยอดฝาก

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

 CNY 70
ต่อเดือน

CNY 70
ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่
เคลื่อนไหว
ระยะเวลาไม่
เคลื่อนไหว

ไม่ให้บริการ

ไม่กำหนด

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์/เช็ค
ต่างประเทศคืน
ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ฉบับละ 200 บาท บวกค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมเช็คบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวันคืน ค่าธรรมเนียม

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ไม่ให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง Statement  การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในประเทศไทย

ไม่ให้บริการ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดส่ง Statement รายเดือนถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CNY 35

CNY 35

การจัดส่ง Statement รายครั้งถึงที่อยู่ในต่างประเทศ

ไม่ให้บริการ

CNY 70

CNY 70ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ที่นี่  (5.81 MB)
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit