ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554

สกุลเงิน

ค่าธรรมเนียม

Commission-in-lieu

ค่าธรรมเนียมอื่น

%

ขั้นต่ำ (บาท)

ขั้นสูง (บาท)

   USD

คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ
(SWIFT/Telex)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 0.25% ของจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

การถอน

0.25

500.00

-

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การฝาก

 

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สั่งจ่าย

 ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

ดร๊าฟท์ (Draft)

การถอน

0.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อดร๊าฟท์

เช็คต่างประเทศ (Foreign Cheque)

การฝาก

 

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ
(Traveler's Cheque)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

การถอน

0.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อเช็คเดินทาง 1% ของจำนวนเงินตามเช็ค

ธนบัตรต่างประเทศ
(Note and Coin)

การฝาก

1.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การถอน

1.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

   EUR
  
   GBP
  
   JPY

คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ
(SWIFT/Telex)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 0.25% ของจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

การถอน

0.50

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การฝาก

 

 

 

 

 • กรณีระบุให้ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สั่งจ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

ดร๊าฟท์ (Draft)

การถอน

0.50

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อดร๊าฟท์

เช็คต่างประเทศ (Foreign Cheque)

การฝาก

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ
(Traveler's Cheque)

การฝาก

-

-

-

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท)

การถอน

0.50

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อเช็คเดินทาง 1% ของจำนวนเงินตามเช็ค

ธนบัตรต่างประเทศ
(Note and Coin)

การฝาก

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

การถอน

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

  AUD

  CAD

  CHF

  HKD

  NOK

 SEK

 NZD

 DKK

คำสั่งเงินโอนจากต่างประเทศ
(SWIFT/Telex)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 0.25% ของจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

การถอน

0.75

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การฝาก

 

 • กรณีระบุให้ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สั่งจ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

ดร๊าฟท์ (Draft)

การถอน

0.75

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อดร๊าฟท์

เช็คต่างประเทศ (Foreign Cheque)

การฝาก

 

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ
(Traveler's Cheque)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

การถอน

0.75

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อเช็คเดินทาง 1% ของจำนวนเงินตามเช็ค

ธนบัตรต่างประเทศ
(Note and Coin)

การฝาก

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การถอน

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม 

   SGD

คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ
(SWIFT/Telex)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 0.25% ของจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

การถอน

1.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การฝาก
 • กรณีระบุให้ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สั่งจ่าย

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.25% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามดร๊าฟท์ (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

ดร๊าฟท์ (Draft)

การถอน

1.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อดร๊าฟท์

เช็คต่างประเทศ (Foreign Cheque)

การฝาก

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ USD10 บวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยธนาคารต่างประเทศ
(ถ้ามี)

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ
(Traveler's Cheque)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 0.375% ของจำนวนเงินตามเช็ค (ขั้นต่ำ 500 บาท ขั้นสูงไม่กำหนด)

การถอน

1.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อเช็คเดินทาง 1% ของจำนวนเงินตามเช็ค

ธนบัตรต่างประเทศ
(Note and Coin)

การฝาก

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การถอน

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

CNY

คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศ
(SWIFT/Telex)

การฝาก

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการรับเงินโอนจากต่างประเทศ 0.25% ของจำนวนเงินโอน (ขั้นต่ำ 200 บาท ขั้นสูง 500 บาท)

การถอน

0.25

500.00

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การฝาก
 • กรณีระบุให้ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้สั่งจ่าย

ไม่ให้บริการ

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่ให้บริการ

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่ให้บริการ

ดร๊าฟท์ (Draft)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การฝาก

 

 

 

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (เข้าบัญชีทันที)

ไม่ให้บริการ

 • กรณีระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (ส่งเรียกเก็บก่อน)

ไม่ให้บริการ

เช็คต่างประเทศ
(Foreign Cheque)

การถอน

ไม่ให้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ
(Traveler's Cheque)

การฝาก

ไม่ให้บริการ

การถอน

ไม่ให้บริการ

ธนบัตรต่างประเทศ
(Note and Coin)

การฝาก

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การถอน

2.00

500.00

ไม่กำหนด

ไม่มีค่าธรรมเนียม


หมายเหตุ:
1. การนำเงินบาทซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้บริการเฉพาะบัญชีที่มีแหล่งเงินได้จากในประเทศ
    (DFCD และ DSFCD) และผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ที่นี่  (2.02 MB)

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit