บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

อิสระกับการออมที่ให้คุณฝากถอนได้
ตามใจ ก้าวแรกของการออมที่ง่ายดาย

 • เงินฝากเริ่มต้น ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน
 • คิดดอกเบี้ยทุกวัน และโอนเข้าบัญชีให้อัตโนมัติทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายน และธันวาคม)
 • สะดวกสบายกับการใช้จ่ายด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท
 • สะดวกยิ่งขึ้นกับการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้าและบริการ ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ


  หมดกังวลเรื่องสมุดบัญชีหาย ไม่ต้องมีสมุดบัญชี ไม่ต้องคอยปรับยอด บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก พิมพ์รายการบัญชีได้ด้วยตนเองฟรีที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร ต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit


ทั้งนี้ เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบเพิ่มเติม เพื่อขอสมัครได้
(นอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น) เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อ
จะขายห้องชุด เป็นต้น

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน

บุคคลไทย

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรมีรูปถ่ายอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก


บุคคลต่างชาติ

1. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)


2. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • หนังสือรับรอง ที่ออกโดยหน่วยงาน หรือองค์กร ต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
  • ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีในต่างประเทศ ส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้
  • บริษัทที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น หนังสือรับรองการทำงานของลูกค้าจากบริษัท กรณีลูกค้าอยู่ในระหว่างยื่นขออนุญาตทำงานและยังไม่มี Work Permit


ทั้งนี้ เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารยื่นประกอบเพิ่มเติม เพื่อขอสมัครได้
(นอกเหนือจากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น) เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจะซื้อ
จะขายห้องชุด เป็นต้น

3. ลูกค้าบุคคลชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ทะเบียนบ้าน
Tips/Useful Info
คุ้มครองเงินฝาก
15 ล้านบาทบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
ทุกประเภทจะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากใน
วงเงิน 15 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากเงิน ต่อ 1 สถาบันการเงิน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองเงินฝาก

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone