สินเชื่อเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อบ้านบัวหลวงทำชีวิตให้เป็นเรื่องง่าย

เหนื่อยหนักเฉพาะเรื่องงาน แต่เรื่องบ้าน สินเชื่อบ้าน
บัวหลวงช่วยให้เป็นเรื่องง่าย จ่ายเบาๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะเช่นท่าน เมื่อซื้อ หรือสร้างที่อยุ่อาศัย รีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (ยกเว้นการซื้อที่ดินเปล่า และสิทธิการเช่า)

สินเชื่อที่ให้บริการ

 • สินเชื่อบ้านบัวหลวง
 • สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ:
  • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์
  • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิสต์

 • การผ่อนชำระ:
  • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
  • ทางเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระ ทั้งแบบคงที่และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มรายได้ในอนาคต

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา

กลุ่มวิชาชีพ
ผู้พิพากษาและอัยการ
 • ผู้พิพากษา หมายถึง ข้าราชการตุลาการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ ซึ่งสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการที่มีหน้าที่ในการพิจารณา พิพากษาคดีด้านกฎหมาย
  อิสลามแทนผู้พิพากษาในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสด้วย
 • อัยการ หมายถึง ข้าราชการอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ในขั้นต้นตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ


หมายเหตุ
: ยกเว้น ข้าราชการธุรการที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางธุรการและอยู่ในจะขอกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบังคับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำทั่วไป

กลุ่มวิชาชีพนักบิน
 • ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กัปตัน) นักบินที่ 2 (Co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์

 • ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ หรือใบอนุญาตนายช่างประจำอากาศยานจาก
  กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม


ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะข้างต้น สามารถรับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง ได้เมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • เพื่อการตกแต่งบ้าน
 • เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 100% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

จุดเด่นของบริการ
 • วงเงินสินเชื่อ:
  • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์
  • หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
  • วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิสต์

 • การผ่อนชำระ:
  • ระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี
  • ทางเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระ ทั้งแบบคงที่และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มรายได้ในอนาคต

 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

กลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา

กลุ่มวิชาชีพ
ผู้พิพากษาและอัยการ
 • ผู้พิพากษา หมายถึง ข้าราชการตุลาการผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ ซึ่งสังกัดศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร รวมถึงดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการที่มีหน้าที่ในการพิจารณา พิพากษาคดีด้านกฎหมาย
  อิสลามแทนผู้พิพากษาในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสด้วย
 • อัยการ หมายถึง ข้าราชการอัยการที่สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ในขั้นต้นตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ


หมายเหตุ
: ยกเว้น ข้าราชการธุรการที่เป็นข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการผู้มีอำนาจหน้าที่ในทางธุรการและอยู่ในจะขอกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง เพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบังคับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำทั่วไป

กลุ่มวิชาชีพนักบิน
 • ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กัปตัน) นักบินที่ 2 (Co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพาณิชย์

 • ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ หรือใบอนุญาตนายช่างประจำอากาศยานจาก
  กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม


ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะข้างต้น สามารถรับสิทธิพิเศษจากสินเชื่อบ้านบัวหลวง ได้เมื่อมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

 • เพื่อการตกแต่งบ้าน
 • เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

จุดเด่นของบริการ

 • วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 100% ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 100% ของค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้

 • การผ่อนชำระ: ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี (รวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี)

 • หลักประกัน: โฉนดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นประเภทสิทธิการเช่า)

 • ค่าธรรมเนียม: ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัวหลวงพูนผล  
ดูรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย  (สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยท่านเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อได้ที่นี่

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์ พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับQuick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone