บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

  เพื่อนคู่คิดทางการเงินที่พร้อมช่วยดูแลท่าน ก้าวสู่ความสำเร็จ และความมั่งคั่งอีกระดับ

ด้วยทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ...คนสำคัญของเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพสาขาที่มีห้องรับรองบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสาขา
เริ่มวางแผนการเงินสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายๆ ด้วย Financial Calculators  


  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ธนาคารกรุงเทพมีทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ ซึ่งได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางการวางแผนการเงิน และการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่พร้อมช่วยออกแบบเส้นทางความมั่งคั่งให้ท่านพร้อมติดตามสถานะการลงทุนอย่างใกล้ชิด
 

พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ธนาคารออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้หลักการ Efficient Frontier ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละระดับความเสี่ยง (ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน)

  บทวิเคราะห์ และ สรุปกลยุทธ์การลงทุน
ทีมนักวิเคราะห์ของธนาคารจะวิเคราะห์การลงทุน โดยสรุปข้อมูลจากบริษัทในเครือทั้งหมดจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน สรุปกลยุทธ์และภาวะการลงทุนแก่ท่าน ทั้งในรูปแบบรายวันรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งแนะนำท่านลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ
  ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีศักยภาพ
ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินและการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุมจากบริษัทชั้นนำในเครือที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย

 

ที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุนจะทำความเข้าใจถึงสถานะทางการเงินการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการออมและการลงทุนต่างๆ โดยมีรูปแบบการวางแผน 2 ประเภท

1. บริการวางแผนการเงิน (Financial Planning)
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะช่วยวางแผนการเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

         

วางแผนภาษี (Tax Planning)
การวางแผนภาษีจะช่วยลดภาระภาษีของท่านให้น้อยลง และทำให้ท่านมีเงินออมและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ธนาคารพร้อมช่วยท่านแนะนำช่องทางการออมการลงทุนหลายประเภทที่จะช่วยท่านประหยัดภาษีในแต่ละปีลงได้และยังถือเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาวอีกด้วย

วางแผนเพื่อการศึกษาบุตรหลาน (Education Planning)
บริการวางแผนการออมและการลงทุนสำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของท่าน เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าบุตรของท่านจะมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีตามที่ท่านวางแผนไว้

วางแผนเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Planning)
บริการที่ช่วยท่านคำนวณยอดเงินออม และวางแผนบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของท่านให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้

วางแผนมรดก (Estate Planning)
บริการที่จะช่วยส่งผ่านความมั่งคั่งร่ำรวยจากรุ่นสู่รุ่น และช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณ์ของท่าน

วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Wealth Protection)
ชีวิตคนเราต้องเผชิญกับความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอาจเกิดกับท่านและครอบครัวเมื่อไหร่ก็ได้ หากไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้ทรัพย์สินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไป ธนาคารพร้อมช่วยท่านวางแผนรับมือกับความเสี่ยงรอบด้าน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 

  • ความคุ้มครองทรัพย์สิน ของมีค่า เช่น รถยนต์ ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร เป็นต้น
  • ความคุ้มครองสุขภาพ
    • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดยวงเงินควรครอบคลุมตาม Lifestyle ที่เป็นอยู่
    • โรคร้ายแรง เพราะปัจจุบันโอกาสเกิดมาก และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
    • เงินชดเชยรายได้ กรณีไม่สามารถทำงานได้
    • การเดินทาง ทั้งกรณีไปทำงาน และไปท่องเที่ยวส่วนตัว

  • ความคุ้มครองชีวิต โดยวงเงินที่เหมาะสมควรจะครอบคลุมเรื่องดังนี้
    • ภาระหนี้สิน ที่คงเหลือ
    • ค่าใช้จ่ายระยะเวลาปรับตัว ของครอบครัว ควรสำรองไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น
    • ทุนการศึกษาบุตร โดยควรตั้งเป้าหมายระดับชั้นให้ตรงตามที่ต้องการ และควรคำนึงถึงค่าเทอมที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีด้วย

  • ความเสี่ยงเรื่องการมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ เพราะวัยเกษียณเป็นช่วงชีวิตที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งหากขาดการวางแผนที่ดี อาจทำให้กระทบต่อ Lifestyle ช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตได้


  2. บริการวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
  ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพร้อมช่วยดูแล และออกแบบแผนการลงทุนด้วยการ “จัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของท่าน

  6 ขั้นตอนการวางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ


    1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน
        เพื่อให้การนำเสนอพอร์ตการลงทุนสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของท่าน

    2. ประเมินความเสี่ยง
        เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ 

    3. ทบทวนพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน
        เพื่อให้ทราบถึงสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบัน ว่ามีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไร และมีประสิทธิภาพหรือไม่

    4. นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่
        นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่ที่สอดคล้องตามเป้าหมายและระดับการยอมรับความเสี่ยงและคำนึงถึงสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน เพื่อให้
        พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด


    5. ลงทุนตามแผนที่วางไว้
        โดยที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ดูแลท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าการทำธุรกรรมเป็นไป
        ตามแผนการลงทุนที่ต้องการ


    6. ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
        พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้

  หลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน
  เพราะเราเข้าใจดีว่าเป้าหมายและความต้องการของแต่ละท่านแตกต่างกัน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอหลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินและการลงทุน

  หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน
  ครบครันทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน จากธนาคารและบริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย

   • เงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้
   • กองทุนรวม
   • หุ้น และตราสารอนุพันธ์
   • กองทุนส่วนบุคคล
   • ประกันชีวิตและประกันภัย

    ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
  ธนาคารกรุงเทพมีทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนมืออาชีพ ซึ่งได้รับคุณวุฒิวิชาชีพทางการวางแผนการเงิน และการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่พร้อมช่วยออกแบบเส้นทางความมั่งคั่งให้ท่านพร้อมติดตามสถานะการลงทุนอย่างใกล้ชิด
   

  พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
  ธนาคารออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้หลักการ Efficient Frontier ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละระดับความเสี่ยง (ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระดับความเสี่ยงที่เท่ากัน)

    บทวิเคราะห์ และ สรุปกลยุทธ์การลงทุน
  ทีมนักวิเคราะห์ของธนาคารจะวิเคราะห์การลงทุน โดยสรุปข้อมูลจากบริษัทในเครือทั้งหมดจัดทำบทวิเคราะห์การลงทุน สรุปกลยุทธ์และภาวะการลงทุนแก่ท่าน ทั้งในรูปแบบรายวันรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งแนะนำท่านลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ
    ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีศักยภาพ
  ธนาคารนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินและการลงทุนที่หลากหลายและครอบคลุมจากบริษัทชั้นนำในเครือที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย

   

  ที่ปรึกษาการเงิน และการลงทุนจะทำความเข้าใจถึงสถานะทางการเงินการลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสม พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบการออมและการลงทุนต่างๆ โดยมีรูปแบบการวางแผน 2 ประเภท

  1. บริการวางแผนการเงิน (Financial Planning)
  ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะช่วยวางแผนการเงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้อย่างที่ตั้งใจ และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

           

  วางแผนภาษี (Tax Planning)
  การวางแผนภาษีจะช่วยลดภาระภาษีของท่านให้น้อยลง และทำให้ท่านมีเงินออมและเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ธนาคารพร้อมช่วยท่านแนะนำช่องทางการออมการลงทุนหลายประเภทที่จะช่วยท่านประหยัดภาษีในแต่ละปีลงได้และยังถือเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในระยะยาวอีกด้วย

  วางแผนเพื่อการศึกษาบุตรหลาน (Education Planning)
  บริการวางแผนการออมและการลงทุนสำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของท่าน เพื่อที่จะได้มั่นใจได้ว่าบุตรของท่านจะมีอนาคตทางการศึกษาที่ดีตามที่ท่านวางแผนไว้

  วางแผนเพื่อเกษียณอายุ (Retirement Planning)
  บริการที่ช่วยท่านคำนวณยอดเงินออม และวางแผนบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของท่านให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายที่ท่านวางไว้

  วางแผนมรดก (Estate Planning)
  บริการที่จะช่วยส่งผ่านความมั่งคั่งร่ำรวยจากรุ่นสู่รุ่น และช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณ์ของท่าน

  วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Wealth Protection)
  ชีวิตคนเราต้องเผชิญกับความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอาจเกิดกับท่านและครอบครัวเมื่อไหร่ก็ได้ หากไม่ได้เตรียมการรับมือเอาไว้ทรัพย์สินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตอาจหมดไป ธนาคารพร้อมช่วยท่านวางแผนรับมือกับความเสี่ยงรอบด้าน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
   

   • ความคุ้มครองทรัพย์สิน ของมีค่า เช่น รถยนต์ ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร เป็นต้น
   • ความคุ้มครองสุขภาพ
     • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก โดยวงเงินควรครอบคลุมตาม Lifestyle ที่เป็นอยู่
     • โรคร้ายแรง เพราะปัจจุบันโอกาสเกิดมาก และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
     • เงินชดเชยรายได้ กรณีไม่สามารถทำงานได้
     • การเดินทาง ทั้งกรณีไปทำงาน และไปท่องเที่ยวส่วนตัว

   • ความคุ้มครองชีวิต โดยวงเงินที่เหมาะสมควรจะครอบคลุมเรื่องดังนี้
     • ภาระหนี้สิน ที่คงเหลือ
     • ค่าใช้จ่ายระยะเวลาปรับตัว ของครอบครัว ควรสำรองไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น
     • ทุนการศึกษาบุตร โดยควรตั้งเป้าหมายระดับชั้นให้ตรงตามที่ต้องการ และควรคำนึงถึงค่าเทอมที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีด้วย

   • ความเสี่ยงเรื่องการมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณ เพราะวัยเกษียณเป็นช่วงชีวิตที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ ซึ่งหากขาดการวางแผนที่ดี อาจทำให้กระทบต่อ Lifestyle ช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตได้


   2. บริการวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
   ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนพร้อมช่วยดูแล และออกแบบแผนการลงทุนด้วยการ “จัดสรรเงินลงทุน” (Asset Allocation) ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของท่าน

   6 ขั้นตอนการวางแผนการลงทุนอย่างมืออาชีพ


     1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน
         เพื่อให้การนำเสนอพอร์ตการลงทุนสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของท่าน

     2. ประเมินความเสี่ยง
         เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ 

     3. ทบทวนพอร์ตการลงทุนปัจจุบัน
         เพื่อให้ทราบถึงสถานะการลงทุน ณ ปัจจุบัน ว่ามีสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไร และมีประสิทธิภาพหรือไม่

     4. นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่
         นำเสนอพอร์ตการลงทุนใหม่ที่สอดคล้องตามเป้าหมายและระดับการยอมรับความเสี่ยงและคำนึงถึงสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน เพื่อให้
         พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด


     5. ลงทุนตามแผนที่วางไว้
         โดยที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟที่ดูแลท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าการทำธุรกรรมเป็นไป
         ตามแผนการลงทุนที่ต้องการ


     6. ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
         พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้

   หลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน
   เพราะเราเข้าใจดีว่าเป้าหมายและความต้องการของแต่ละท่านแตกต่างกัน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีมที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน พร้อมให้คำแนะนำและนำเสนอหลากหลายรูปแบบพอร์ตการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินและการลงทุน

   หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน
   ครบครันทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการวางแผนการเงินและการลงทุน จากธนาคารและบริษัทในเครือและพันธมิตรที่มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านผลตอบแทนที่มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย

    • เงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้
    • กองทุนรวม
    • หุ้น และตราสารอนุพันธ์
    • กองทุนส่วนบุคคล
    • ประกันชีวิตและประกันภัย
   Quick Access
   News
   Tweet this! Share on Facebook
   พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone