Register Forget
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง - หัวข้อและคำอธิบาย

ท่านสามารถค้นหาคำตอบเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ โดยคลิกเลือกจาก 13 หัวข้อหลักด้านล่าง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง - วิธีสมัครใช้บริการ การล็อกออน การเชื่อมโยงบัญชีเงินฝากเข้ากับบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางบัญชีของท่าน

การใช้งานบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง - เรื่องควรรู้เกี่ยวกับรหัสลับแรกเข้า รหัสลับส่วนตัว และเลขประจำตัวลูกค้า

ตรวจสอบรายการบัญชี - เรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชีได้ง่ายๆ ทั้งยอดเงินคงเหลือ และรายการธุรกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้น

บริการโอนเงิน - เรียนรู้หลากหลายวิธีโอนเงิน รวมทั้ง โอนเงินถึงผู้รับรายเดียว โอนเงินถึงผู้รับหลายราย ตั้งโอนเงินล่วงหน้า การเพิ่มชื่อบัญชีบุคคลอื่นในรายชื่อผู้รับโอน การใช้บริการแจ้งให้ผู้รับเงินทราบเมื่อเงินโอนเข้าบัญชี และการสร้างเงื่อนไขสำหรับการโอนเงิน

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ - เรียนรู้วิธีลงทะเบียนเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศ ขั้นตอนการโอน และข้อควรรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการโอนเงิน

ชำระค่าสินค้าและบริการ หรือชำระค่าบัตรเครดิต - เรียนรู้วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าบัตรเครดิต และการตั้งชำระเงินแบบล่วงหน้า

บริการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม - เรียนรู้วิธีเพิ่มบัญชีกองทุนรวมในบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง วิธีซื้อและขายกองทุนรวม ตลอดจนการกำหนดจำนวนการลงทุนสูงสุดต่อรายการและการกำหนดหรือยกเลิกคำสั่งการลงทุนล่วงหน้า

บริการพิเศษ - ข้อควรทราบเกี่ยวกับเช็ค สมุดบัญชี ใบแสดงรายการบัญชี การตรวจสอบข้อมูลในการทำ
ธุรกรรม การแลกรับของรางวัลจากคะแนนสะสมในบัตรเครดิต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต

กำหนดค่า - เรียนรู้วิธีการตั้งชื่อบัญชีย่อเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ การเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัว การกำหนดภาษาที่ใช้ในการทำรายการ การตั้งค่าเพื่อใช้บริการส่งรหัสผ่านครั้งเดียวทางเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันตัวตนในการทำ
ธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

แบงก์เมลและหน้าสรุปการทำรายการ - เรื่องควรรู้เกี่ยวกับแบงก์เมล และการเรียกดูรายการสรุปที่ได้ทำในรอบการใช้บริการในแต่ละครั้ง

การพิมพ์และการดาวน์โหลดข้อมูล - วิธีการพิมพ์และดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีไอแบงก์กิ้งของท่าน

ระบบรักษาความปลอดภัย - เรียนรู้วิธีเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้บัญชีบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็น - เรียนรู้รายละเอียดของคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่บริการบัวหลวงโฟน ที่หมายเลข 1333 หรือ (66) 0-2645-5555

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone