Register Forget
สมัครใช้บริการ


สมัครที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ

ท่านสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที เพียงทำการกำหนดรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password) ทางเว็บไซต์ธนาคาร

ท่านสามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งแบบออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงทำการสมัครให้ครบทั้ง 5 ขั้นตอน

หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก ในกรณี

  • บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ที่ท่านใช้ในการสมัครมีบัญชีหลักเป็นบัญชีร่วม
  • ลูกค้าชาวต่างชาติที่มีวีซ่า “นักท่องเที่ยว” หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน (การอนุมัติจะพิจารณาจากใบสมัครบริการและเอกสารประกอบของท่าน)


สมัครที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ

เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์สมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงเทพ โดยเลือกเมนู “สมัครใช้บริการ” จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ขึ้นบนหน้าจอจนจบขั้นตอน (คลิกที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการสมัคร)

หมายเหตุ: ท่านจะไม่สามารถสมัครบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ผ่านเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อขอสมัครบริการได้ที่สาขาที่ท่านสะดวก ในกรณี

  • บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ที่ท่านใช้ในการสมัครมีบัญชีหลักเป็นบัญชีร่วม
  • ลูกค้าชาวต่างชาติที่มีวีซ่า “นักท่องเที่ยว” หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน (การอนุมัติจะพิจารณาจากใบสมัครบริการและเอกสารประกอบของท่าน)


สมัครที่สาขาของธนาคารกรุงเทพทุกแห่ง

เพียงพิมพ์และกรอกรายละเอียดในใบสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ สาขาใกล้ท่าน (หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สาขา) พร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • สมุดเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือสมุดเช็ค/ใบคำขอซื้อเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแส
    รายวัน ของบัญชีที่ท่านประสงค์จะทำธุรกรรมผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/เอ็มแบงก์กิ้ง


ในกรณีลูกค้าชาวต่างชาติ จะต้องจัดเตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ไม่รับเลขที่ตู้ไปรษณีย์หรือที่อยู่โรงแรม) พร้อมเอกสารแสดงตนเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสมัครบริการ ดังนี้

ประเภทลูกค้า

เอกสารประกอบ

ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่
ถาวรในประเทศไทย
1. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
2. ทะเบียนบ้าน
ชาวต่างชาติที่มี
ใบอนุญาตทำงาน
1. หนังสือเดินทาง
2. ใบอนุญาตทำงาน
ชาวต่างชาติที่ไม่มี
ใบอนุญาตทำงาน

1. หนังสือเดินทาง และ 
2. เอกสารประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    2.1 บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาระดับ
          อุดมศึกษาไทยหรือต่างประเทศ เช่น
          - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, บัตรประจำตัวประชาชนต่างประเทศ,
            บัตรนักศึกษา/อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
    2.2 หนังสือรับรองที่ออกโดย
          - สถานทูต, องค์กรระหว่างประเทศ, ธนาคารของผู้ขอเปิดบัญชีใน
            ต่างประเทศส่งผ่าน SWIFT, บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น
            เจ้าหน้าที่ธนาคาร, ลูกค้า, ข้าราชการ,  ผู้บริหารบริษัทเอกชน,
            หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจาก
            หน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
    2.3 เอกสารอื่นๆ ที่มีชื่อของลูกค้า เช่น
          - Bank Statement, สัญญาเช่าที่พัก, ใบแสดงค่าสาธารณูปโภค,
            เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น สัญญาจะซื้อจะ
            ขายห้องชุด เป็นต้น


หมายเหตุ: การอนุมัติจะพิจารณาจากใบสมัครบริการและเอกสารประกอบของท่าน

ธนาคารจะดำเนินการสมัครบริการให้ท่านภายใน 7 วันทำการ (สำหรับผู้สมัครในสาขาต่างจังหวัด การแจ้งผลอนุมัติให้ท่านทราบอาจนานกว่า 7 วัน) โดยท่านจะได้รับรหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) ทางอีเมล และรหัสลับแรกเข้า (PIN) ผ่านทางไปรษณีย์ จากนั้น ท่านก็สามารถใช้รหัสประจำตัวลูกค้า (User ID) คู่กับรหัสแรกเข้า (PIN) เข้าใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งเป็นครั้งแรกได้ที่ www.bangkokbank.com/ibanking เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำธุรกรรมการเงินอย่างสะดวกสบายผ่านบริการ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตจากธนาคารกรุงเทพ

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ กรุณาคลิกไปที่คำถามที่พบบ่อย เพื่อค้นหาคำตอบในเบื้องต้น
Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์  Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone
Submit