นโยบายการรักษาความปลอดภัย

1) การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของธนาคารและธนาคารเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินส่วนตัว ดังนั้นธนาคารจึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต


2) ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ธนาคารจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

ธนาคารจะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของธนาคาร หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโอกาสทางการเงินที่ดี

ธนาคารจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลบัญชีและประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของธนาคาร หรือเพื่อให้ธนาคารเข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของธนาคารให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น และธนาคารยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

สำหรับรายละเอียดโปรดคลิกไปดูที่ข้อ 8) ธนาคารรวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน


3) ความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล

ธนาคารใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ธนาคารได้จัดสรรทรัพยากรซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูง ข้อมูลของท่านจะยังคงปลอดภัยเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารได้รับการปกป้องด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Firewall
  ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบของธนาคารและข้อมูลของท่าน เปรียบได้กับทหารรักษาความปลอดภัยหน้าประตู ที่ไม่อนุญาตให้ผู้บุกรุกผ่านเข้าไปอย่างเด็ดขาด

 • ซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ
  ธนาคารได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้ง
  ข้อความเตือนทันทีที่มีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

 • Secure Socket Layer (SSL)
  SSL เข้ารหัสข้อมูลโดยเปลี่ยนข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข ทั้งข้อมูลที่ท่านส่งให้ธนาคาร และจากธนาคารถึงท่าน ซึ่งเป็นกระบวนการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย

 • การเข้ารหัสข้อมูลถึงความละเอียดระดับ 256 บิท
  สำหรับบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง Electronic Bill Presentment บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ และบริการทางการเงินอื่นๆ เช่น BIZ iBanking, Corporate iCash, Bualuang iFund, Bualuang iCustody, Bualuang iPay และ Merchant iPay (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์”) นั้น ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลถึงระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสที่สูงสุดที่ใช้ในวงการธนาคารระดับโลกขณะนี้ สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ธนาคารยังกำหนดให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้

  ธนาคารมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของธนาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวกับท่านและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของธนาคารมีความเชื่อถือได้

 • บริการแจ้งการเข้าสู่ระบบ
  บริการแจ้งข้อมูลการเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้งานบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง โดยธนาคารจะส่งข้อความไปยังอีเมลส่วนตัวของท่านโดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งการเข้าใช้งานระบบเท่านั้น

  หากท่านมีการเปลี่ยนอีเมลจากเดิมที่ลงทะเบียนไว้กับบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ท่านสามารถอัพเดตข้อมูล
  ดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพื่อรับบริการแจ้งการเข้าสู่ระบบจากบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

 • บริการออกจากระบบอัตโนมัติ
  ระบบจากทำการ Sign Off แทนท่านโดยอัตโนมัติ หากท่านเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่พิมพ์หรือทำรายการใดๆบนหน้าจอ ฟังก์ชั่นพิเศษนี้ธนาคารมีไว้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าทำรายการกับบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


4) การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

ธนาคารพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลบัญชีของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อธนาคารทางบริการบัวหลวงโฟน บัวหลวงไอแบงก์กิ้ง หรือสาขาของธนาคารแห่งใดก็ได้ หากท่านใช้บริการ Electronic Bill Presentment and Payment โปรดติดต่อกลุ่มงานบริการ CCMS ทางโทรศัพท์หมายเลข (66) 0-2626-4199 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporate.service@bbl.co.th เราจะทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบโดยเร็ว


5) การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

ก) ธนาคารได้รับความยินยอมจากท่าน
ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
ค) เป็นการให้ข้อมูลแก่ Credit Bureau ที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูล
ง) การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นที่ไม่ใช่บริการทางการเงิน


6) การยอมรับนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของธนาคาร ซึ่งจะแทนที่นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของธนาคารฉบับอื่น ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ในอนาคตธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้


7) ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงท่านในฐานะผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ธนาคารใช้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางด้านการธนาคารของท่านจะมีความปลอดภัย

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password)
หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัว (Password) ซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ธนาคารจะทราบหมายเลขประจำตัวลูกค้าของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน ธนาคารได้ลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่า รหัสลับส่วนตัวของท่านได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยที่บุคคลอื่นแม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้

ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของท่านแก่บุคคลอื่นทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

ขณะที่ท่านลงทะเบียน ธนาคารจะขอให้ท่านแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพราะธนาคารจะส่ง SMS แจ้งรหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password- OTP) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปกป้องความปลอดภัยของธุรกรรมของท่านอีกชั้นหนึ่ง โดยท่านต้องใช้รหัสดังกล่าวนี้ในการทำรายการทางการเงินบางประเภท เช่น เมื่อท่านเพิ่มบัญชีบุคคลที่สามลงในบัญชีธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของท่าน เป็นต้น ดังนั้น หากท่านเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารเพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีของท่าน

คุกกี้ส์ (Cookies)
เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของธนาคารมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ธนาคารใช้ คุกกี้ส์ เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์ เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของธนาคารเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์ มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับการทำงานของคุกกี้ส์ ท่านจึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านบริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง หรือบริการ Electronic Bill Presentment and Payment ได้

การรักษาความลับของข้อมูล
เมื่อไรก็ตามที่ท่านทำธุรกรรมผ่านบริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารใช้ Secure Socket Layer (SSL) ที่ระดับ 256 บิท เพื่อการถ่ายโอนข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว (SSL) จะทำการสลับที่ข้อมูลและแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งป้องกันมิให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถอ่านข้อมูลนั้นได้

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของธนาคาร

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารเก็บรักษาจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อระหว่างท่านกับธนาคาร รวมทั้งที่อยู่ของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงจากธนาคารต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง ในบางโอกาสธนาคารอาจติดต่อท่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารมีบริการบางอย่างที่เหมาะกับความต้องการของท่าน นอกเหนือจากบริการที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสลับส่วนตัว (PIN) รหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล และไม่ส่งอีเมลใดๆ เพื่อขอให้ท่านล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์ ตลอดจนไม่ใส่ลิงก์ใดๆ ไปกับอีเมล

ธนาคารขอเรียนให้ท่านทราบว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อมูลจะไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ธนาคารไม่อาจมั่นใจได้ว่าท่านเป็นผู้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงหรือว่าจะมีบุคคลอื่นเห็นข้อความนั้นหรือไม่ ในกรณีที่ธนาคารให้ที่อยู่สำหรับการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อธนาคารผ่านทางที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของธนาคารนั้น เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆ ไปเกี่ยวกับธนาคารหรือบริการของธนาคารที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดหรือความลับทางการเงินส่วนตัว

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการติดต่อกับธนาคาร โปรดติดต่อธนาคาร หรือค้นหาที่ตั้งสาขา

บุคคลที่สามและเว็บไซต์จำข้อมูล (Consolidators)
เว็บไซต์บางแห่งมีการเสนอให้บริการจำข้อมูลส่วนตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน โดยท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เช่น หมายเลขประจำตัว รหัสลับส่วนตัว และอื่นๆ ดังกล่าวแก่เว็บไซต์ประเภทนี้ก่อน

ธนาคารกรุงเทพขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่เว็บไซต์ดังกล่าว


8) ธนาคารรวบรวมข้อมูลใด เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน

การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

เครื่องมือบนเว็บไซต์และใบสมัคร
ธนาคารได้จัดหรือกำลังดำเนินการให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านใช้ ในขณะที่ท่านทำรายการในเว็บไซต์ของธนาคาร เช่น เครื่องคำนวณตัวเลข สินเชื่อบ้าน และใบสมัคร ที่ท่านสามารถพิมพ์ออกมาได้จากหน้าจอ เป็นต้น

โดยทั่วไปธนาคารไม่ได้บันทึกข้อมูลขณะที่ท่านใช้เครื่องมือเหล่านี้ ยกเว้นเครื่องมือบางอย่างที่ให้ท่านป้อนข้อมูลไว้ก่อนและสามารถเรียกดูได้อีกในภายหลัง ในกรณีดังกล่าวระบบจะเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกของท่านเอง แต่ธนาคารจะไม่ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

หากท่านกรอกข้อมูลในใบสมัครบนจอจนเสร็จแต่มิได้คลิก “ส่ง” ธนาคารก็จะไม่ได้รับ และระบบของธนาคารก็จะไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้น ๆ และหากท่านคลิก “ยกเลิก” หรือ “ออกจากระบบ” ระบบจะทำการลบข้อมูลที่ท่านพิมพ์เข้าไปก่อนหน้านี้ทิ้ง เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแล้วหากท่านเลือกที่จะระงับการส่งใบสมัครไว้ชั่วคราว ข้อมูลที่ท่านกรอกนั้นจะได้รับการบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งท่านสามารถดึงกลับมาใหม่ได้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบสมัครที่ท่านระงับการส่ง

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของธนาคารอาจจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือองค์กร หรือสถาบันอื่นๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าว รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เว็บไซต์ของธนาคารก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าว เว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ นั้นควรมีนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ และบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งนโยบายนั้นให้ท่านทราบ

Quick Access
News
Tweet this! Share on Facebook
พร้อมเพย์ Bualuang GetMoneyMoney TutorAEC ConnectYour Security FirstBualuang Phone