หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลใบหน้าจากการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร


          ธนาคารประสงค์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใบหน้า (Face Data) ของท่าน ที่ธนาคารได้รับหรือจะได้รับเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของธนาคาร เพิ่มเติมจากหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ดังนี้

          1. ข้อมูลใบหน้าของท่านที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

               ข้อมูลใบหน้าที่ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลรูปถ่ายใบหน้า (Photograph) และข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (Facial Recognition)

          2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใบหน้า

               ในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ธนาคารอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใบหน้าของท่าน เพื่อประกอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านตามกระบวนการรู้จักลูกค้าของธนาคาร การตรวจสอบข้อมูลของท่าน และการติดตามการตรวจสอบตามแนวทางที่กฎหมายและธนาคารกำหนด และการขอใช้บริการ การเข้าใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่างๆ ของท่านผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

          3. เทคโนโลยีที่ธนาคารใช้ประกอบการให้บริการ

               ธนาคารอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพื่อตรวจสอบความเป็นบุคคลจริง (Liveness Detection) และใช้ประกอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน สำหรับการใช้งานต่างๆ ของท่านผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

          4. การเก็บรักษาข้อมูลใบหน้าของท่าน และระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลใบหน้าของท่าน

               ธนาคารจะเก็บรักษาข้อมูลใบหน้าของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลใบหน้าของท่านนับแต่วันที่ท่านใช้แอปพลิเคชันของธนาคาร และต่อไปอีก 10 ปี นับแต่วันที่มีการยกเลิกการใช้หรือการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือตามระยะเวลาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ธนาคารอาจต้องเก็บรวบรวมข้อมูลใบหน้าของท่านต่อไป ตามที่กฎหมายกำหนด หรือเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค

          รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ