ธนาคารคัดสรรพันธบัตรและหุ้นกู้คุณภาพดี

ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน

พันธบัตรตลาดแรก

ลงทุนในพันธบัตรที่ออกขายเป็นครั้งแรกในตลาด ซึ่งผู้ออกพันธบัตร อาทิเช่น รัฐบาล, ธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐวิสาหกิจ โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อได้ในช่วงเวลาเสนอขายที่ผู้ออกพันธบัตรเป็นผู้กำหนด

พันธบัตรตลาดรอง

อีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนในพันธบัตรที่เคยออกจำหน่ายแล้ว มีความเสี่ยงต่ำและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ พร้อมทั้งบริการรับซื้อก่อนครบกำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ทลงทุนของคุณ

หุ้นกู้ตลาดแรก

ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตร เนื่องจากมีความเสี่ยงในด้านผู้ออกมากกว่า

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ