บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทางด้านที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อการเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในวงจรการเติบโตของธุรกิจ ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างไกลและยาวนาน ประสบการณ์และคุณภาพของทีมงานบุคลากร

ในการทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารพิจารณาถึงลักษณะของธุรกรรม การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการระดมทุน โครงสร้างของธุรกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่จะเป็นผลสืบเนื่องจากธุรกรรมนั้นๆ นอกจากนี้ ธนาคารยังคำนึงถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทั้งในเชิงลบและเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ของธุรกรรมวานิชธนกิจที่กำลังพิจารณาอีกด้วย

นอกจากการตรวจสอบและประเมินฐานะการเงิน (Due Diligence) ตามปกติของบริษัทที่ต้องการระดมทุน ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการรู้จักลูกค้า (Lists of Clients/Know Your Customer (KYC) Process) ธนาคารยังได้กำหนดประเด็นเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล ไว้ในคำถามที่สัมภาษณ์ลูกค้าด้วย อีกทั้งในการดำเนินการภายใต้กระบวนการตรวจสอบและประเมินฐานะการเงิน ธนาคารมีการพิจารณาและประเมินสถานภาพทางธุรกิจของลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โดยเน้นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแล ธนาคารได้รวมประเด็นเรื่อง ESG ไว้ในกระบวนการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ของลูกค้า

การระดมทุน

ให้คำปรึกษาในการระดมทุน
ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์
ขั้นตอน และดำเนินการทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุน

การควบรวมกิจการ

ที่ปรึกษาในการประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมและซื้อขายกิจการ

การร่วมทุน

ที่ปรึกษาในการร่วมทุนและหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปรับโครงสร้างธุรกิจ

เงินกู้ธุรกิจโครงการ

ที่ปรึกษาในการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

ผลงานที่ผ่านมา

ธนาคารได้รับความวางใจในการให้บริการที่ปรึกษาการเงินจากกลุ่มบริษัทชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ