จุดเด่นบริการ

มั่นใจ ปลอดภัย

รักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด

ทันเหตุการณ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากการลงทุน โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

พร้อมทุกความเคลื่อนไหว

ค้นหา สั่งพิมพ์ ดาวน์โหลดรายงานบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก พร้อมติดตามข่าวสารของตลาดทุนไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้บริการ
 • กองทุนส่วนบุคคล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนรวม
 • สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ลูกค้า High Net Worth
 • บริษัทหลักทรัพย์
หลากหลายบริการ
 • บริการรับฝากทรัพย์สิน
 • บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
 • บริการจัดการและเรียกเก็บผลประโยชน์
 • บริการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
 • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาดทุน อาทิ นายทะเบียนตราสารหนี้ บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น
สมัครใช้บริการ

สมัครง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ โทร. (66) 0 2230 1344 เพื่อขอรับ ‘แบบคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี’ จากนั้นกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้บริการ และเอกสารแนบท้ายคำขอใช้บริการให้ครบถ้วน
 2. นำแบบคำขอใช้บริการที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ ไปติดต่อได้ที่ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารจะแจ้งผลการสมัครใช้บริการของคุณภายใน 15 วันทำการ พร้อมจัดส่งเอกสารดังนี้ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้แจ้งธนาคารไว้
 • เลขประจำตัวลูกค้า (User ID)
 • รหัสลับแรกเข้า (First Time Password)

 

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในคำขอใช้บริการ และเอกสารแนบท้ายคำขอใช้บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี หรือคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ หรือบัญชีที่ได้รับมอบหมายให้เรียกดูสำหรับการใช้บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี ผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ขอ) ต้องลงนามกำกับการแก้ไขทุกตำแหน่ง

 

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานบริการบัวหลวง ไอคัสโตดี

 

คุณสามารถติดต่อขอรับ ‘แบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี’ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมลงนามกำกับจากผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ขอ) ของบริษัทที่สังกัด และนำไปติดต่อได้ที่ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารของนิติบุคคล

 

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ลงนาม ลงวันที่ และรับรองความถูกต้องโดยเจ้าพนักงานของกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อใช้บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี (กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ขอ) ที่ลงนามในเอกสารต่างๆ ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของบริษัท)

 

เอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทน/ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ขอ)

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

 

เอกสารแสดงตนของผู้ใช้บริการ

 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง กรณีเป็นชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
มาตรฐานความปลอดภัย

ธนาคารใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อความมั่นใจในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

 

Secure Socket Layer (SSL)

 

ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่บริการบัวหลวง ไอคัสโตดี SSL จะแปลงรหัสข้อมูลทั้งหมดให้เป็นรหัสตัวเลข เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะส่งผ่านไปถึงธนาคารได้อย่างปลอดภัย

 

การเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท

 

ธนาคารเลือกใช้ระบบที่มีความละเอียดของการเข้ารหัสที่ระดับ 256 บิท ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับการเข้ารหัสสูงที่สุดที่ใช้ในวงการธนาคารระดับโลกขณะนี้

 

Firewall

 

ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ