ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

 

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ติดต่อเรา

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

ชั้น  2  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3         

โทร. (66) 0 2296 8358

อีเมล: anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

สมัครรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2564

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17 ก.พ. 64  – 30 เม.ย. 64

 

 

สมัครออนไลน์

รายละเอียดทุน

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

 

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

Harvard University  

Dartmouth College

University of Pennsylvania

Duke University  

Stanford University

University of Southern California

Massachusetts Institute of Technology

New York University

Columbia University  

Cornell University

University of Chicago

University of California- Los Angeles

Northwestern University

University of Texas - Austin

University of California Berkeley    

University of  Michigan

Yale University

Carnegie Mellon University

   
 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

Massachusetts Institute of Technology

University of California - Los Angeles

Stanford University

Georgia Institute of Technology

Carnegie Mellon University

California Institute of Technology

University of California Berkeley

Columbia University

Harvard University

Cornell University

Yale University

University of Southern California

New York University

University of Washington

University of Pennsylvania

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of  Michigan

Princeton University

University of Texas -  Austin

Purdue University

 

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

 

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics   

 

ประเทศสหราชอาณาจักร

 • London Business School
 • University of Cambridge
 • University of Oxford 
 • The University of Warwick
 • Imperial College London
 • The University of Manchester
 • The University of Edinburgh
 • University College London
 
ประเทศจีน
 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University
   

ประเทศสิงคโปร์
 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 

สถาบัน

หลักสูตร

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)

 

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)

 

 •  Master of Business Administration Program in Global Business Management
 • Master of Science Program in Finance
 • Master of Science Program in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Entrepreneurship Management
 • Master of Management in Corporate Finance

 

หมายเหตุ:

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 3. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้
หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด  

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง สำหรับบุคคลภายนอก

 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7
 2. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด  

ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง สำหรับพนักงานธนาคาร

 

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 


สมัครออนไลน์

 

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 และนำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence  
 • การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขในการรับทุน
 • กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนทุกคน จะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ในสัญญารับทุน
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตาม ก่อนสำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์

 

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้


เงื่อนไขการรับทุน

ทุนในประเทศ

ทุนต่างประเทศ

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร

2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา

3 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคารกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

3 เท่า ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน


กำหนดการ

รับสมัคร

17 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น: Aptitude Test, Personality Test,  English Test และ Emotional Intelligence

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

กรกฎาคม 2564

 

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กำหนดการตามความเหมาะสม

แบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ

“ธนาคารดูแลเราอย่างดี ตั้งแต่ช่วงก่อนเตรียมตัวไปเรียน ระหว่างที่เรียน และจนกระทั่งกลับมาบรรจุเข้าทำงาน ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ความสำคัญกับการเลือกหน่วยงานให้เหมาะสมกับตัวเรามากๆ”

อิสราวดี ชีวศิริพลังกร

VP แผนงาน แผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Finance, London Business School, UK

“ธนาคารกรุงเทพมีการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความความเหมาะสม”

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ

AVP Senior Dealer บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science (LSE), UK

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. (66) 0 2296 8358

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (66) 0 2296 8358