ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

 

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ติดต่อเรา

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

โทร. (66)0 2296 8358

อีเมล nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

แบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ

“ธนาคารดูแลเราอย่างดี ตั้งแต่ช่วงก่อนเตรียมตัวไปเรียน ระหว่างที่เรียน และจนกระทั่งกลับมาบรรจุเข้าทำงาน ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ความสำคัญกับการเลือกหน่วยงานให้เหมาะสมกับตัวเรามากๆ”

อิสราวดี ชีวศิริพลังกร

VP แผนงาน แผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Finance, London Business School, UK

“ผมมองเห็นถึงโอกาสของการเป็นนักเรียนทุนว่าเป็นการสร้าง Career Path ในการร่วมงานธนาคารที่มีความท้าทายและหลากหลาย ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ มากมาย”

มานน วราภักดิ์

AVP พัฒนาระบบงานโครงการ สายเทคโนโลยี

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Electrical Engineering, University of Southern California, US

“ธนาคารกรุงเทพมีการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความความเหมาะสม”

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ

AVP Senior Dealer บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science (LSE), UK

“ธนาคารให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทาย ทำให้เราสามารถแสดงศักยภาพเต็มที่ ประกอบกับถ้าเรามีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ จนงานเกิดความสำเร็จ ความสำเร็จเหล่านั้นก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพด้วย”

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์

AVP บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา สาขา MBA, NorthWestern University, US

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (66) 0 2296 8358

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (66) 0 2296 8358