ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

 

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ติดต่อเรา

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com/scholarships ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือนมกราคม–เมษายนของทุกปี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล

โทร. (66)0 2296 8358

อีเมล nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

สมัครรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2562

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562

 

สมัครออนไลน์

รายละเอียดทุน

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

 

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance

Stanford University

Northwestern University

Harvard University

University of Michigan

University of Pennsylvania

Yale University

Massachusetts Institute of Technology

University of California Berkeley

University of Chicago

Duke University

Columbia University

New York University

University of California - Los Angeles

University of Texas - Austin

Carnegie Mellon University

 

   
 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics,Supply Chain Management

Massachusetts Institute of Technology

University of California - Los Angeles

Stanford University

Georgia Institute of Technology

Carnegie Mellon University

California Institute of Technology

University of California Berkeley

Columbia University

Harvard University

Cornell University

Duke University

Northwestern University

University of North Carolina - Chapel Hill

University of Washington

University of Pennsylvania

University of Illinois

University of Michigan

Princeton University

University of Texas - Austin

Purdue University

 

ประเทศสหราชอาณาจักร, จีน, ฮ่องกง และสิงคโปร์

 

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management   

 

ประเทศสหราชอาณาจักร

 • London Business School
 • University of Cambridge
 • University of Oxford 
 • The University of Manchester
 • The University of Warwick
 • Imperial College London
 • The University of Edinburgh
 
ประเทศจีน
 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University: Guanghua
 • Shanghai Jiao Tong University: Antai
 • Tsinghua University

 

ประเทศฮ่องกง

 • University of Hong Kong
 • The Hong Kong University of Science and Technology

 

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore 
 • Nanyang Technology University
 • Singapore Management University  

 

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

 

สถาบัน

หลักสูตร

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Full / Flexible Time)

 

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Flexible Time)

 

 • The Master of Business Administration
 • Master in Finance
 • Master of Science in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล
(Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Entrepreneurship Management
 • Master of Management in Corporate Finance
 • Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(Flexible Time)

 • Master of Engineering and Master of Science Program in Computer Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(Flexible Time)

 • Master Program in Information and Data Science

 

หมายเหตุ:

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ที่ศึกษานอกเวลาราชการ (Flexible Time) เฉพาะพนักงานธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ยกเว้น ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสาขา Cyber Security and Information Assurance มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกด้วย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT (Internet Based Test: iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้
หลักฐานการสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
 2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 5. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 6. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
 7. รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด) 

 

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1-7
 2. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด) 

 

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 


สมัครออนไลน์

 

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ และส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด มาที่อีเมล anchalee.thumpunya@bangkokbank.com หรือส่งหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเอง ที่

 

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร
สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2296 8358

การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์
 • การสอบข้อเขียน ประกอบไปด้วย แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ และแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
 • การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนธนาคาร
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับทุน
 • ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร และได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
 • ได้รับค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขในการรับทุน
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร จะต้องติดต่อสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ภายในเวลา 1 ปี นับจากปีที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้รับทุน
 • กรณีผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก บุคคลผู้นั้นจะต้องลงนามในสัญญาจ้างงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนทุกคนจะต้องลงนามในสัญญารับทุนกับทางธนาคารตามแบบฟอร์มของธนาคาร
 • ผู้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้ในสัญญารับทุน
 • หากผู้รับทุนลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนหรือพนักงานด้วยเหตุใดก็ตาม ก่อนสำเร็จการศึกษาหรือก่อนการปฏิบัติงานชดใช้ธนาคารครบตามสัญญา หรือประพฤติตนไม่เป็นที่ไว้วางใจจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินคืนธนาคารตามหลักเกณฑ์

 

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนในประเทศ

ทุนต่างประเทศ

ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร

2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษา

3 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี

จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคารกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน

3 เท่า ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน


กำหนดการ

รับสมัคร

1 – 31 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 เมษายน  – พฤษภาคม 2562

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น: แบบทดสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ปลายเดือนพฤษภาคม 2562

แบ่งปันประสบการณ์จากนักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ

“ธนาคารดูแลเราอย่างดี ตั้งแต่ช่วงก่อนเตรียมตัวไปเรียน ระหว่างที่เรียน และจนกระทั่งกลับมาบรรจุเข้าทำงาน ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ความสำคัญกับการเลือกหน่วยงานให้เหมาะสมกับตัวเรามากๆ”

อิสราวดี ชีวศิริพลังกร

VP แผนงาน แผนงานและงบประมาณ สายการบัญชีและการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Finance, London Business School, UK

“ผมมองเห็นถึงโอกาสของการเป็นนักเรียนทุนว่าเป็นการสร้าง Career Path ในการร่วมงานธนาคารที่มีความท้าทายและหลากหลาย ซึ่งจะทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ มากมาย”

มานน วราภักดิ์

AVP พัฒนาระบบงานโครงการ สายเทคโนโลยี

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Electrical Engineering, University of Southern California, US

“ธนาคารกรุงเทพมีการวางแผนและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานได้ตามความความเหมาะสม”

จาตุรันต์ ปั้นสุวรรณ

AVP Senior Dealer บริหารเงิน สายบริหารการเงิน

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา Accounting and Finance, London School of Economics and Political Science (LSE), UK

“ธนาคารให้โอกาสในการทำงานที่ท้าทาย ทำให้เราสามารถแสดงศักยภาพเต็มที่ ประกอบกับถ้าเรามีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบ จนงานเกิดความสำเร็จ ความสำเร็จเหล่านั้นก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าในอาชีพด้วย”

อาภารัตน์ ศิริพัฒน์

AVP บริหารความสัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล

นักเรียนทุนธนาคาร สาขา สาขา MBA, NorthWestern University, US

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (66) 0 2296 8358