มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและฝึกประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับโครงการ SIP ธนาคารกรุงเทพ

สร้างพื้นฐานทางธุรกิจ

สร้างพื้นฐานความเข้าใจทางธุรกิจ เป็นนักบริหารการเงิน และเตรียมความพร้อมสู่บทบาทของผู้นำรุ่นใหม่ทางธุรกิจ

สร้างภาวะผู้นำ

สร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างสัมพันธภาพจากเพื่อนต่างคณะและมหาวิทยาลัย

สร้างจิตสำนึกต่อสังคม

ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์และขอบเขตการเรียนรู้

ธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะให้เป็นวิทยบริการแก่บรรดานักศึกษาในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทย แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างโอกาสในการตอบแทนให้กับสังคม เพื่อเสริมประสบการณ์ก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

ด้านธุรกิจ

สร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ในมุมนักธุรกิจ ได้คิดแผนธุรกิจแบบ Innovative Thinking ที่เป็นไปได้จริงและมีผลตอบแทนที่น่าลงทุน ผ่านการทำ Business Project และมีโอกาสนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพ ที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุน

ด้านภาวะผู้นำ

เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสได้เสนอและรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนต่างคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีโอกาสการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและปลูกจิตสำนึกการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การวางแผน และการลงไปช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียนรู้

Classroom

 

เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในห้องอบรม โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์

 

Workshop and Sharing

 

เรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นระหว่างกัน

 

Activities and Projects


เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝึกการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพูดในที่สาธารณะ การจัดบูธให้โดดเด่นและน่าดึงดูด และการนำเสนอผ่านสื่อ

 

ติดต่อเรา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: sip@bbl.co.th

 

หมายเหตุ:

  • สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 90% จะได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร

 ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

ไฮไลท์โครงการ

พิธีเปิด-ปิดการอบรม

บรรยากาศการอบรม

การเสริมสร้างภาวะผู้นำ

มุมมองการสร้างธุรกิจ

Business Field Trip

สมัครร่วมโครงการ

                            โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” เปิดอบรมปีละ 2 รุ่น

รุ่นในประเทศ

สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รุ่นต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

กรณีสมัครออนไลน์ จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการได้รับข้อมูลและหลักฐานการสมัครครบถ้วน
โครงการจะส่งอีเมลแจ้งผลรหัสการสอบคัดเลือกโครงการ SIP ภายใน 3 วันทำการ หลังสมัครเข้าร่วมอบรม หากไม่ได้รับ
อีเมลตอบกลับ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2685 7716
กรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบตามที่โครงการกำหนดจะส่งผลอย่างไร
โครงการจะไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป
มีการสอบคัดเลือกหรือไม่
นักศึกษาทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือไม่

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

*หมายเหตุ: นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางและที่พักเอง

จะทราบผลการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมได้อย่างไร
  • หากผ่านการคัดเลือก โครงการฯ จะแจ้งผ่านทาง Email ของผู้สมัคร
  • ทางโทรศัพท์ โทร. (66) 0 2685 7716, 0 2685 7740
     
สถานที่อบรมอยู่ที่ไหน
  • อาคารสำนักงานใหญ่สีลม สำหรับพิธีเปิด พิธีปิดการอบรม และการนำเสนอ Business Project
  • อาคารศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3 สำหรับการฝึกอบรม
เกณฑ์วัดผลในการผ่านโครงการ คืออะไร
นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 90% ตามที่โครงการกำหนด และต้องเข้าร่วม session การนำเสนอ business project ในวันปิดโครงการจึงจะถือว่าผ่านโครงการและได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ