วัตถุประสงค์และขอบเขตการเรียนรู้

ธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นพื้นที่สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาความรู้ แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งในภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธนาคารพาณิชย์ไทย แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมก่อนก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

ด้านธุรกิจ

สร้างโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ในมุมนักธุรกิจ ได้คิดแผนธุรกิจแบบ Innovative Thinking ที่เป็นไปได้จริงและมีผลตอบแทนที่น่าลงทุน ผ่านการทำ Business Project และมีโอกาสนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพ ที่มีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและการลงทุน

ด้านภาวะผู้นำ

เสริมสร้างความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสได้เสนอและรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนต่างคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้มีโอกาสการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างกลุ่มผู้เข้าอบรม

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญและปลูกจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างความเข้าใจแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนแบบผู้นำรุ่นใหม่

รูปแบบการเรียนรู้

Classroom

 

เรียนรู้ผ่านการบรรยายและอภิปรายในห้องอบรม โดยทางโครงการได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อเสียงมาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์

 

Workshop and Sharing

 

เรียนรู้ผ่านการทำ Workshop และแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นระหว่างกัน

 

Activities and Projects


เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝึกการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพูดในที่สาธารณะ การจัดบูธให้โดดเด่นและน่าดึงดูด และการนำเสนอผ่านสื่อ

 

ติดต่อเรา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: sip@bangkokbank.com

 

หมายเหตุ:

  • สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมพิเศษนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • นักศึกษาผู้ผ่านการอบรมที่มีระยะเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 90% จะได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร

 ดาวน์โหลดแผนที่ ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

ไฮไลท์โครงการ

พิธีเปิด-ปิดการอบรม

มุมมองการสร้างธุรกิจ

การเสริมสร้างภาวะผู้นำ

Business Field Trip

Team & Collaboration

สมัครร่วมโครงการ

                            โครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” เปิดอบรมปีละ 2 รุ่น

รุ่นในประเทศ

สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รุ่นต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

กรณีสมัครออนไลน์ จะทราบได้อย่างไรว่าโครงการได้รับข้อมูลและหลักฐานการสมัครครบถ้วน
โครงการจะส่งอีเมลแจ้งผลรหัสการสอบคัดเลือกโครงการ SIP ภายใน 3 วันทำการ หลังสมัครเข้าร่วมอบรม หากไม่ได้รับ
อีเมลตอบกลับ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. (66) 0 2685 7716
กรณีที่ส่งเอกสารไม่ครบตามที่โครงการกำหนดจะส่งผลอย่างไร
โครงการจะไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป
มีการสอบคัดเลือกหรือไม่
นักศึกษาทุกท่านจะต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือไม่

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

*หมายเหตุ: นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางและที่พักเอง

จะทราบผลการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมได้อย่างไร
  • หากผ่านการคัดเลือก โครงการฯ จะแจ้งผ่านทาง Email ของผู้สมัคร
  • ทางโทรศัพท์ โทร. (66) 0 2685 7716, 0 2685 7740
     
สถานที่อบรมอยู่ที่ไหน
  • อาคารสำนักงานใหญ่สีลม สำหรับพิธีเปิด พิธีปิดการอบรม และการนำเสนอ Business Project
  • อาคารศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3 สำหรับการฝึกอบรม
เกณฑ์วัดผลในการผ่านโครงการ คืออะไร
นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 90% ตามที่โครงการกำหนด และต้องเข้าร่วม session การนำเสนอ business project ในวันปิดโครงการจึงจะถือว่าผ่านโครงการและได้รับมอบวุฒิบัตรจากธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ