ครอบครัว SIP รุ่นนักศึกษาไทยในประเทศ ภาคปกติ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

“ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ และได้มิตรภาพจากเพื่อนที่ดีมากๆกลับไป คิดไม่ผิดเลยที่ตัดสนใจสมัคร SIP รุ่นที่ 70”

น.ส.ภัททิยา อิฐวรากร (มายด์)

SIP 70

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“SIP เหมือนเป็นการจำลองการทำธุรกิจในอนาคตทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการทำงาน การวางแผนในมุมมองที่หลากหลายและได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อน”

น.ส.ปัญพร ศรีสวัสดิ์ (แทมมี่)

SIP 70

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“โครงการ SIP ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและมุมมองในการทำธุรกิจได้ดีมากจริงๆ ทั้งเพื่อนรวมร่วมโครงการ มี Coach และพี่ๆ ของโครงการดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด”

นายธัชพล ศรีตระกูล (พัทธ์)

SIP 70

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

“SIP เป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางธุรกิจและแนวคิดต่างๆ จากผู้บริหารบริษัทชั้นนำ และมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนๆ ได้เรียน ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน จนกลายเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่สุดของผมกลุ่มหนึ่ง”

นายวันดนู วิไลพันธ์ (ไปป์)

SIP 70

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“โครงการ SIP ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพดีๆ มากมาย ทำให้เรารู้จักฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา บอกเลยว่า SIP ให้อะไรมากกว่าที่เราคิด”

น.ส.หฤทนาถ หาญทรงคามิน (รักษา)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“SIP ช่วยเปิดประสบการณ์ทางความคิดที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ได้ฟังประสบการณ์และ Workshop กับกูรูสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆหลากหลายคณะ นำมาสู่การปรับปรุงในสิ่งที่เราขาดอยู่”

นายศรุส เนาว์ประโคน (มาร์ค)

SIP 70

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“SIP ช่วยเปิดมุมมองด้าน business หลังจากที่เราเรียนมาทางสังคมศาสตร์มาตลอด ทำให้ได้รู้เรามุมมองของคนต่างคณะมากขึ้น”

นางสาวภัทริยา ชูสกุล

SIP 64

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“โครงการ SIP ทำให้ผมได้มิตรภาพระหว่างการทำงานและประสบการณ์ดีๆ จากวิทยากรระหว่างการเข้าอบรมในแต่ละ หัวข้อซึ่งหาไม่ได้จาก ห้องเรียน”

นายชาคริต สงวนเลิศฤทัย

SIP 66

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ได้ประสบการณ์การทำธุรกิจจริง จากการไป Business Field Trip และได้รับคำแนะนำการทำธุรกิจ จาก coach อย่างใกล้ชิด”

นายพิชญุตม์ ชัยสุวิรัตน์

SIP 64

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“SIP ไม่ได้เป็นเพียงแค่แคมป์ แต่เป็นเหมือนครอบครัวให้ทั้งมิตรภาพและประสบการณ์ เป็นความทรงจำที่หาจากที่ไหนไม่ได้”

นางสาวอคิราภ์ วงศ์ตระกูล

SIP 66

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

อายุ

 •  อายุไม่เกิน 25 ปี 

 

สถาบันการศึกษา

 • เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ภาคปกติ โดยไม่จำกัดสถาบันการศึกษาและสาขาวิชาที่เรียน
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 


วุฒิการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกชั้นปี


อื่นๆ

 • สามารถเข้าอบรมได้เต็มเวลาทำการ ตลอดระยะเวลาการอบรม

 

หมายเหตุ:

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 เดือน (ณ วันที่สมัคร) ยกเว้นผู้ที่มีเอกสารรับรองการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าจึงสามารถสมัครได้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน (ไทย / อังกฤษ)
 • ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (ไทย / อังกฤษ)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (นำส่งวันสอบคัดเลือก)

 

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่ sipbbl.doc@gmail.com และ sip.doc@bangkokbank.com ภายใน 3 วันทำการ หลังการสมัครออนไลน์
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

กำหนดการ

สมัครออนไลน์

จะประกาศให้ทราบต่อไป

สมัครด้วยตนเอง

จะประกาศให้ทราบต่อไป

การคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศผล

จะประกาศให้ทราบต่อไป

ช่วงเวลาอบรม

จะประกาศให้ทราบต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน SIP CHAT BOT ได้ เพียงสแกน QR Code

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ