สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารกรุงเทพสรรค์สร้างคุณค่าในระยะยาว ด้วยการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ธนาคารมุ่งมันบรรลุเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด โดยการดำเนินธุรกิจอย่างยังยืน บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และตัดสินใจทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงได้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ รวมถึงได้สร้างความตระหนักรู้ด้าน ESG ให้แก่พนักงาน และได้นำประเด็นด้าน ESG ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ เพื่อแปลงความมุ่งมันไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ธนาคารได้จัดทำนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของธนาคาร บนพื้นฐานของหลักการ 4 ประการ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม การมีธรรมาภิบาลที่ดี และการสรรค์สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และธนาคารได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในช่วง 3 ปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนขององค์การสหประชาชาติ กลยุทธ์ดังกล่าวแบ่งเป็น 5 แนวทาง ได้แก่ การรับมือกับภาวะวิกฤต การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การให้บริการที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การใส่ใจดูแลพนักงาน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การดำเนินงานตามแนวทางด้านความยั่งยืนทั้งในปีนี้และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะตอกย้ำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร บนเส้นทางสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคารและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้วย

วิถีสู่ความยั่งยืน

ธนาคารได้ผนวกแนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างทันท่วงที และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความเสี่ยงระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องจัดการอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เช่น การเข้าสู่สังคมอายุยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ธนาคารวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยนำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานธนาคารมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์

ธนาคารกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

 1. การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล
  ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใส่ใจดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  ธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารโดยตรงและของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
 3. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
  ธนาคารจะให้ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมอายุยืน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ
 4. การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
  ธนาคารจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การมีส่วนร่วมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร เพราะจะช่วยให้ธนาคารทราบถึงความคาดหวัง ความต้องการ และประเด็นปัญหาต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมยังเปิดโอกาสให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ประยุกต์จากมาตรฐาน Stakeholders Engagement Standard AA 1000SES ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า (ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก และผู้รับเหมาจัดจ้าง) 5. เจ้าหนี้ 6. ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน)

แนวปฏิบัติในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 1. การประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
 2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 3. การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ในการพิจารณาทบทวนดังกล่าว ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพิจารณาทั้งประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคาร และประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พิจารณากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคารมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การระบุประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
 2. การจัดลําดับประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
 3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน
 4. การพิจารณาทบทวนประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ปี 2563-2566

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) ผ่านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดยธนาคารได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 5 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 15 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นได้ถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

5 กลุ่มประเด็นด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพการเงินของลูกค้าและธนาคาร และสร้างความมั่นใจว่าธนาคารสามารถตอบสนองต่อภาวะวิกฤตและความท้าทายต่างๆ รวมถึงฟื้นตัวสู่ภาวะปกติได้อย่างยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความยั่งยืน ส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การให้บริการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ

การเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน

การพัฒนาชุมชนและสังคม

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อ ตลอดจนสร้างเสริมและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

การดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พนักงานสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องและเติมเต็มความใฝ่ฝัน ทั้งในด้านส่วนตัวและหน้าที่การงาน

การดึงดูดและพัฒนาพนักงาน

การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การปลูกฝังธรรมาภิบาลที่ดีในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ สนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน

แบบ 56-1 One Report
ปี 2564

ฉบับเต็ม เอกสารแนบ

รายงานความยั่งยืนปี 2564

ฉบับเต็ม

*แบบ 56-1 One Report เริ่มปี 2564

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2563

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความยั่งยืนปี 2561

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

รายงานประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ