แนวคิดด้านความยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) เพื่อปรับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ของธนาคารทั้งในระดับองค์กร ระดับกลยุทธ์ธุรกิจ และระดับกิจกรรมการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบเต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกำชับให้คณะกรรมการธนาคารและผู้บเริหารระดับสูงทุกคน ให้ปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับใหม่ เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

กลยุทธ์ของธนาคาร

ธนาคารได้ผนวกแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากร ความเหลื่อมลํ้าในหลากหลายมิติ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียที่คาดหวังให้ธนาคารมีบทบาทและความรับผิดชอบในการช่วยดูแลและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มเติมจากบทบาทตัวกลางทางการเงิน ซึ่งเป็นบทบาทดั้งเดิมที่มีความสําคัญต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารเชื่อมั่นว่าการนําแนวคิดด้านความยั่งยืนมาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจจะช่วยทําให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าและผลประกอบการที่ดีได้อย่างยั่งยืน


การมีส่วนร่วมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยให้ธนาคารเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทําให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงกําหนดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ธนาคารตระหนักว่าการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสําคัญต่อการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จึงได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อมีผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกําหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและการดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของธนาคาร

การประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

ธนาคารกำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Issues) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคาร และประเด็นที่มีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารได้รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยอาศัยวิธีการหลากหลาย เช่น การใช้แบบเสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำมาประเมินผลและพิจารณากำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

กระบวนการประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคารมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การระบุประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
  2. การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
  3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
  4. การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระสาคัญด้านความยั่งยืน ปี 2561-2563

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารตลอดจนสังคมรอบด้านให้ความสำคัญและคาดหวังให้ธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ธนาคารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 4 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสาระสำคัญ 12 ประเด็น ซึ่งถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถเติบเโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและมีส่วนช่วยสนับเสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG)

มิติสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของธนาคาร

การดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิแรงงาน และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายสิทธิมนุษยชน

กิจกรรมเพื่อสังคม

ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงใจ ต่อเนื่อง ยาวนาน และการสนับสนุนให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบเและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินเพื่อความยั่งยืน

การให้ความรู้ทางการเงินและการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน

การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน