แนวคิดด้านความยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตที่ไม่เหมือนวิกฤตในอดีต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และลูกค้าต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการสู้กับมหาวิกฤตครั้งนี้ ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ปรับตัว และช่วยเหลือกัน ระหว่าง “ธนาคาร” และ “ลูกค้า” ที่เป็น “เพื่อนคู่คิด” ของกันและกันมาโดยตลอด ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และระบบการดำเนินงานให้เข้มแข็ง สามารถรองรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการในทุกมิติด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และมีความสมดุล อันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ธนาคารได้ผนวกแนวคิดและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างทันท่วงที และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความเสี่ยงระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องจัดการอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เช่น การเข้าสู่สังคมอายุยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ธนาคารวางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยนำประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานธนาคารมาเป็นฐานในการวางกลยุทธ์

ธนาคารกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

 1. การพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรบุคคล
  ธนาคารจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใส่ใจดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  ธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารโดยตรงและของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคาร
 3. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
  ธนาคารจะให้ความรู้ทางการเงินและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมอายุยืน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจ
 4. การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
  ธนาคารจะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การมีส่วนร่วมและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร เพราะจะช่วยให้ธนาคารทราบถึงความคาดหวัง ความต้องการ และประเด็นปัญหาต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการรับมือกับความท้าทายและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธนาคาร นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมยังเปิดโอกาสให้ธนาคารสามารถสร้างคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ประยุกต์จากมาตรฐาน Stakeholders Engagement Standard AA 1000SES ได้แก่ 1. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 2. ลูกค้า 3. พนักงาน 4. คู่ค้า (ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการภายนอก และผู้รับเหมาจัดจ้าง) 5. เจ้าหนี้ 6. ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ 7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน)

แนวปฏิบัติในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 1. การประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
 2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 3. การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
การประเมินประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 ธนาคารได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ในการพิจารณาทบทวนดังกล่าว ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการพิจารณาทั้งประเด็นที่มีความสำคัญต่อธนาคาร และประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังต่อการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พิจารณากำหนดประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคาร

การประเมินประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของธนาคารมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การระบุประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
 2. การจัดลําดับประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
 3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน
 4. การพิจารณาทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ปี 2563-2565

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธนาคารสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: UNSDG) ผ่านการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร ในปี 2563 ธนาคารได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ 5 แนวทาง แบ่งออกเป็นประเด็นสาระสำคัญ 15 ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นได้ถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ธนาคารสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

มิติสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของธนาคาร

นโยบายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลสถิติด้านสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของธนาคารดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิแรงงาน และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายสิทธิมนุษยชน

การดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม

ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างจริงใจ ต่อเนื่อง ยาวนาน และการสนับสนุนให้ลูกค้ามีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง ธนาคารให้ความสาคัญกับการบริหารฐานะการเงินด้วยความรอบคอบเและระมัดระวัง ควบคู่กับการรักษาสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับเที่เหมาะสม สามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายการให้สินเชื่อ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินเพื่อความยั่งยืน

การเข้าถึงบริการและการให้ความรู้ทางการเงิน

การจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์

จรรยาบรรณคู่ค้า

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ปี 2563

รายงานความยั่งยืน ปี 2562

รายงานความยั่งยืน ปี 2561

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ