นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ธนาคารให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT) โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างและผลกระทบต่อธนาคารเอง ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง* และมาตรฐานสากล โดยนโยบาย AML/CFT ของธนาคารครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • นโยบายการรับลูกค้า
 • มาตรการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT
  • การประเมินความเสี่ยง
  • การบริหารความเสี่ยง
  • การตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
  • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นสำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
  • ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา และอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
 • การตรวจสอบรายชื่อบุคคลต้องห้าม และบุคคลที่ถูกกำหนด
 • การตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า
 • การจัดทำรายงาน
 • การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล
 • การฝึกอบรม
 • การตรวจสอบและสอบทานโดยหน่วยงานอิสระ

*อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หมายถึง อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมาก หรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน