ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีคู่ค้าในมาเลเซีย

ป้องกันความเสี่ยง

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้เงินสกุลที่สามในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

ลดต้นทุน

ลดต้นทุนทางการค้าจากการซื้อขายโดยใช้เงินสกุลมาเลเซียริงกิต (MYR) หรือสกุลเงินบาท (THB) โดยตรง

เพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายการค้า

เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยและประเทศมาเลเซีย

ความเชี่ยวชาญของเรา

ด้วยประสบการณ์ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในประเทศมาเลเซีย ผนวกกับความรู้ความชำนาญและศักยภาพในการให้บริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต ภายใต้การให้บริการของบางกอก แบงก์ เบอร์ฮาด (Bangkok Bank Berhad) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และสาขารวมทั้งหมด 5 แห่งในประเทศมาเลเซีย  

 

ธนาคารกรุงเทพ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) จากธนาคารกลางมาเลเซียและธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ในการให้บริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต โดยให้บริการกับผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีคู่ค้าในประเทศมาเลเซียทั้งบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงิน บริการสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance) และบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

การรับชำระหรือชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการด้วยสกุลเงินมาเลเซียริงกิต เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับธุรกิจที่ทำการค้ากับคู่ค้าในประเทศมาเลเซีย ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้เงินสกุลที่สามในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ และช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้ากับธุรกิจมาเลเซียได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

บริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิตของธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย   

 

 

บริการด้านการค้าสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

บริการโอนเงินและรับเงินโอนระหว่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

บริการให้ทำสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

บริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสกุลเงินมาเลเซียริงกิต

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อควรทราบในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินมาเลเซียริงกิต
  • ผู้โอนเงิน และผู้รับเงินต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น โดยบริษัทผู้โอนเงินต้องอยู่ในประเทศไทยและบริษัทผู้รับเงินโอนต้องอยู่ในประเทศมาเลเซีย
  • วัตถุประสงค์ในการโอนเงินออกไปประเทศมาเลเซีย ต้องเป็นการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องมีเอกสารยืนยันว่าได้รับชำระเงินหรือให้ชำระเงินสกุลเงินริงกิตด้วยจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุชื่อนิติบุคคลในประเทศไทย และนิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย ที่เป็นผู้รับและผู้ชำระเงิน และเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสาร
  • กรณีการใช้บริการสำหรับบุคคลธรรมดา หรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักธุรกิจที่มีศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
  • เงื่อนไขการให้บริการและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
การสมัครใช้บริการ
สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร)

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ