วิสัยทัศน์

ธนาคารกรุงเทพมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพก่อตั้งในปี 2487 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์รวม 3,216,743 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย ผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลด้วยจำนวนลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี

บริการของธนาคารกรุงเทพเพื่อลูกค้าธุรกิจประกอบด้วย การจัดการสินเชื่อร่วม การรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารทุน สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อโครงการ บริการรับฝากหลักทรัพย์ บริการเพื่อเอสเอ็มอีและร้านค้า และบริการให้คำแนะนำทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100%

การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย รวมทั้งยังมีบริษัทย่อยอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนรวมบัวหลวง) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยคัดสรรโอกาสทางการลงทุนเพื่อลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด

นิตยสาร BrandAge

 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านบริการแพลตฟอร์ม DLT สำหรับบริการส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร Global Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • Best Corporate and Investment Bank in Thailand

นิตยสาร Asiamoney

 • Priority Integration Sectors: Finance (Large-Tier)

สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 • Best Managed Bank in Thailand
 • Best Payment Bank in Thailand
 • Best Trade Finance Bank in Thailand
 • CEO Leadership Achievement Award in Thailand
 • Custodian Bank of the Year in Thailand

นิตยสาร The Asian Banker

 • Website of the Year in Thailand
 • Thailand Domestic Trade Finance Bank of the Year

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • Best Bank in Treasury and Working Capital in Thailand – SMEs
 • Best Bond (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • Best Bond (เมียนมา)
 • Best Cross-Border Financing (กัมพูชา)
 • Best Cross-Border Financing (เวียดนาม)
 • Best Syndicated Loan (สิงคโปร์)

นิตยสาร The Asset

 • Deal of the Year เมียนมา

นิตยสาร FinanceAsia

 • Best Bank in Thailand
 • Best Sub-Custodian Bank in Thailand

นิตยสาร Global Finance

 • รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำ

บริษัทอินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ และบริษัทนิโอทาร์เก็ต

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
 • รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

องค์กร World Branding Forum

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินท้องถิ่นยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution
 • ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ยอดเยี่ยม
 • ผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยม
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านหุ้นกู้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านพันธบัตรรัฐบาล

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

นิตยสาร Global Finance

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

วารสารการเงินธนาคาร

 • Thailand ICT Excellent Awards ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • แบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปี

องค์กร World Branding Forum

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการบริหารเงินสด
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

นิตยสาร Corporate Treasurer

 • ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
 • ธุรกรรมยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การบริหารหนี้ยอดเยี่ยม (ในประเทศ)
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้าน Supply Chain Solution สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรม น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
 • ผู้ให้บริการยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร The Asset

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย

นิตยสาร Asian Banking & Finance

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • พันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินต่างประเทศยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

นิตยสาร Alpha Southeast Asia

 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกลยุทธ์โมบายแบงก์กิ้ง

 

นิตยสาร Retail Banker International

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านโมบายแบงก์กิ้ง

 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย

นิตยสาร The Asian Banker

 • ธนาคารยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในประเทศไทย

นิตยสาร Asiamoney

 • Best Deals in Southeast Asia: Best Liability Management (onshore)

 

นิตยสาร The Asset

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

 

นิตยสาร The Banker

 • ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด
 • บัตรเดบิตที่น่าเชื่อถือที่สุด

 

นิตยสาร BrandAge

 • ธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศไทย
 • Best Bank in Thailand for Commercial Banking Capabilities to the Private Banking and Wealth Management Industry

 

นิตยสาร Euromoney

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการและรับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย

 

นิตยสาร Global Finance

 • ธนาคารต่างชาติที่ดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
 • ธนาคารต่างชาติที่มีผลการดำเนินงานดีมาก

นิตยสาร Infobank

 • รางวัลธนาคารแห่งปี

 

วารสารการเงินธนาคาร

 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการริเริ่มบริการชำระเงินแบบบุคคลต่อบุคคล
 • ธนาคารดีเด่นผู้นำนวัตกรรมด้านบัตรและการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทสถาบันระดับเอเชีย
 • ธนาคารดีเด่นด้านการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมการเงินบนมือถือ

 

Timetric Asia

 • สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุด
 • สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรอง

 

กระทรวงการคลัง

 • สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการทำธุรกรรมในตลาดรองทั้งในตลาดตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 • ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พันธบัตรรัฐบาลยอดเยี่ยมในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
 • ตราสารหนี้แห่งปีในประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งปี
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านส่งออกและนำเข้า

 

นิตยสาร Alpha Southeast Asia


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการชำระเงินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านการให้บริการรับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย
 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือในประเทศไทย

 

นิตยสาร The Asian Banker


 • ธนาคารยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้าในประเทศไทย
 • รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของประเทศไทย ด้านการริเริ่มนวัตกรรมบริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ

 

นิตยสาร Asian Banking and Finance

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน