บริการออนไลน์เพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

บริการการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงเทพ เพิ่มความสะดวกและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

Bualuang iTrade

ยื่นคำขอใช้บริการเปิดหรือแก้ไขเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Trade iReport

รายงานธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการชำระภาษีศุลกากรออนไลน์

ชำระภาษีศุลกากรนำเข้าให้แก่กรมศุลกากร โดยหักบัญชีบริษัทและนำเงินเข้าบัญชีของศุลกากรทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

บริการวางค้ำประกันค่าภาษีอากรออนไลน์

บัวหลวง อี-การันตี วางค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้ากับกรมศุลกากรแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการแบบฟอร์มเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า

สะดวก คล่องตัว ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ให้คุณดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดได้รวดเร็ว

บริการแจ้งธุรกรรมการค้าและการโอนเงินระหว่างประเทศทางอีเมล

บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ ติดต่อ Trade Finance
Call Center (66) 0 2680 9559

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล และขอรับคำปรึกษาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ
Trade Finance Call Center (66) 0 2680 9559

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ