จุดเด่นบริการ

รับรองมาตรฐาน
น่าเชื่อถือ

ดูแลจัดการข้อมูล และให้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

มั่นใจ ปลอดภัย

มีระบบควบคุมภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูงสุด

ครอบคลุมทุกนโยบายการลงทุน

รองรับทุกประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย

รายละเอียดบริการ

จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน และจ่ายเงินให้กับ

สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพภายในเวลารวดเร็ว รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก

สำหรับผู้ใช้บริการ
รายละเอียดบริการ

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

บัวหลวง ไอฟันด์

เข้าถึงข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยสูงสุด

ดิจิทัลแบงก์กิ้ง

Bualuang iProvident

โปรแกรมสำหรับจัดทำไฟล์ข้อมูลเงินสะสม เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการลงทุนของสมาชิก ข้อมูลสมาชิกลาออกจากกองทุน เพื่อนำส่งให้นายทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ