เจาะลึกอาเซียน

ASEAN Digest

เจาะมุมมองธุรกิจและโอกาสในตลาดอาเซียน

ASEAN Economic Outlook

แนวโน้มเศรษฐกิจรายไตรมาสของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางประกอบการดำเนินธุรกิจ

AEC Connect Newsletter

สาระความรู้เกี่ยวกับ AEC โดยเฉพาะมุมมองทางเศรษฐกิจและโอกาสด้านการค้าการลงทุน

โอกาสทางธุรกิจใน AEC

สนับสนุนให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างใน AEC

การอบรมและสัมมนา

AEC Business Forum

สัมมนาใหญ่ประจำปี นำเสนอมุมมองด้านการค้าและการลงทุน พร้อมเจาะลึกเศรษฐกิจและแนวโน้มธุรกิจใน AEC

AEC Business Leader

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการที่ช่วยนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในการเริ่มต้นธุรกิจใน AEC

AEC Investment Clinic

สัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุน และการดำเนินธุรกิจใน AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

เครื่องมือช่วยเหลือ

ศูนย์ AEC Connect
โทร. (66) 0 2230 2758

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ