จุดเด่นบริการ

วางใจ น่าเชื่อถือ

ธนาคารมีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้บริการตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผลประโยชน์สูงสุด

ดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นกู้อย่างสูงสุดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ตรวจสอบแม่นยำ

ดำเนินงานการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้

รายละเอียดบริการ

บริการด้วยคุณภาพและตรงตามข้อกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

รายละเอียดบริการ
สำหรับผู้ใช้บริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2230 1344