ธนาคารมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง และด้านเทคโนโลยี พร้อมแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายในอนาคต

การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า


โครงการเกษตรก้าวหน้า

รายการคาราวานสำราญใจ
เที่ยวไปในชุมชน

รายการเพื่อนคู่คิด

การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม

ธนาคารทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดี ด้วยเล็งเห็นว่าความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งมาจากพื้นฐานของสังคมที่มั่นคง

ธนาคารยังคงยึดมั่นในการดูแลชุมชนและสังคมไทย โดยให้ความสำคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และด้านการทำนุบำรุงศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ศูนย์สังคีตศิลป์

การแสดงสังคีตสราญรมย์

กวีปากกาทอง

จิตรกรรมบัวหลวง

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ

พระกฐินพระราชทาน

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระ ป.ธ.9

การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ธนาคารจึงดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม


นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่ายพี่นำน้องรักษ์น้ำ

เทิด ด้วย ทำ ฟื้นฟูคลองพิพัฒน์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน