ธนาคารมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง และด้านเทคโนโลยี พร้อมแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายในอนาคต

การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า


โครงการจานโปรด Episode ลับ

โครงการเกษตรก้าวหน้า

รายการคาราวานสำราญใจ
เที่ยวไปในชุมชน

หนังสือ "ท้องถิ่น อินเตอร์"

รายการเพื่อนคู่คิด

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน


โครงการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

จิตรกรรมบัวหลวง

ศูนย์สังคีตศิลป์

การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

พระกฐินพระราชทาน

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระเปรียญธรรม 9 ประโยค

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของธนาคาร


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ