ธนาคารมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง และด้านเทคโนโลยี พร้อมแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายในอนาคต

การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ธนาคารมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจด้วยการใช้ความรู้ ประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย การส่งเสริมการตลาด และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตร่วมกันไปกับลูกค้า ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่ม อีกทั้งธนาคารยังมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้ใช้บริการของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา ช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์และบริการออนไลน์ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ และการสำรวจความพึงพอใจในบริการของธนาคาร

ธนาคารได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มาใช้บริการผ่านช่องทางบริการหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยผลสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ในปี 2560 เทียบกับผลสำรวจในปี 2559 ธนาคารได้คะแนนความพึงพอใจ เพิ่มขึ้นจาก 9.05 เป็น 9.13 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และการให้บริการของพนักงานที่สาขา ก็ได้คะแนนเพิ่มจาก 9.19 เป็น 9.26 การสำรวจนี้ ดำเนินการโดย บริษัท Ipsos (ประเทศไทย) ในระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2560 ธนาคารได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการและกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการที่สูงสุด เช่น การพัฒนาระบบงานให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และการพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ ในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

โครงการเกษตรก้าวหน้า

รายการคาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน

รายการเพื่อนคู่คิด

การให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม

ธนาคารทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดี ด้วยเล็งเห็นว่าความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งมาจากพื้นฐานของสังคมที่มั่นคง

ธนาคารยังคงยึดมั่นในการดูแลชุมชนและสังคมไทย โดยให้ความสำคัญใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และด้านการทำนุบำรุงศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ศูนย์สังคีตศิลป์

การแสดงสังคีตสราญรมย์

กวีปากกาทอง

จิตรกรรมบัวหลวง

อาคารเรียนธนาคารกรุงเทพ

พระกฐินพระราชทาน

พิธีแสดงมุทิตาธรรมพระ ป.ธ.9

การดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ธนาคารจึงดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
การดำเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ เทิดด้วยทำ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานที่ดี ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการในการกำกับดูแลกิจการของธนาคารตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความมุ่งหมายของธนาคารกรุงเทพ คือ การเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าว ธนาคารจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงทิศทาง และกรอบการดำเนินการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

ธนาคารยึดมั่นในจรรยาบรรณ และต้องการให้กรรมการธนาคารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานธนาคาร

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ธนาคารมุ่งหมายเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปณิธาน ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของธนาคารมาโดยตลอด

นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

ธนาคารมีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของธนาคาร

หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับของธนาคาร

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน