ศูนย์สังคีตศิลป์

ธนาคารก่อตั้ง ‘ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ’ ขึ้นในปี 2522 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านไทยอย่างยั่งยืน และได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเชื่อถือจากแวดวงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในฐานะ ผู้สนับสนุนศิลปะแขนงนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีสายสัมพันธ์อันดีกับศิลปิน ครูอาจารย์และนักศึกษาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ไทยตลอดมา กิจกรรมที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีดังนี้

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา ‘ประลองเพลง ประเลงมโหรี’ ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2529 และดำเนินการมา อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจดนตรีไทย ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการบรรเลงมโหรีอย่างถูกต้องตามแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดมาจากโบราณาจารย์ มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และธนาคารยังเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลออกสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรม ‘เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน’

การจัดกิจกรรม ‘สังคีตสราญรมย์’ ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชมได้ยาก และเปิดโอกาสให้ศิลปินและคณะนาฏศิลป์ไทยได้มีเวทีแสดงความสามารถสู่สายตาประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับสถาบันคึกฤทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง เยาวชนทั่วไปสามารถสมัครเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ศูนย์สังคีตศิลป์ของธนาคาร ยังเปิดบริการห้องสมุดที่รวบรวมข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้มากมาย โดยเฉพาะในสาขาศิลปะการแสดง โดยมีหนังสือมากกว่า 15,000 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกการแสดง นาฏดุริยางคศิลป์ประเภทต่างๆ เปิดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาค้นคว้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน