ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการไทยที่รับชำระหรือชำระเงินกับคู่ค้าในจีน

กระจายความเสี่ยง

กระจายความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงสกุลเดียว

เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้า

เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก

โปร่งใส

การกำหนดราคามีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการใช้เงินสกุลที่สาม

ความเชี่ยวชาญของเรา

ธนาคารกรุงเทพให้บริการธุรกรรมการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศสกุลเงินหยวนแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีคู่ค้าในสาธารณรัฐประขาชนจีน หรือมีคู่ค้าที่อยู่ในเครือข่ายของธุรกิจจีน ทั้งบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ บริการด้านสินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า บริการโอนเงินและรับเงินโอนระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริการสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงินหยวน และบริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

ด้วยประสบการณ์ทางการเงินของธนาคารกรุงเทพในประเทศจีน และฮ่องกง ผนวกกับความรู้ความชำนาญอย่างลึกซึ้งด้านธุรกรรมการชำระเงินหยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศสกุลเงินหยวนของธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย

 

 

บริการด้านการค้าสกุลเงินหยวน

บริการด้านสินเชื่อเพื่อการค้าสกุลเงินหยวน

บริการโอนเงินและรับเงินโอนระหว่างประเทศสกุลเงินหยวน

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินหยวน

บริการสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงินหยวน

บริการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสกุลเงินหยวน

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อควรทราบในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวน

การโอนเงินไปสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสกุลเงินหยวน ผู้ประกอบการในประเทศไทยควรตรวจสอบกับคู่ค้าในประเทศจีนก่อนทำรายการทุกครั้งว่าคู่ค้าในประเทศจีนสามารถที่จะรับชำระเงินระหว่างประเทศด้วยสกุลเงินหยวนหรือไม่ เนื่องด้วยปัจจุบันทางการจีนได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการจีนทุกบริษัทสามารถรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการระหว่างประเทศด้วยเงินหยวนได้โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 

ผู้ประกอบการในประเทศจีนที่สามารถรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการระหว่างประเทศ ต้องเป็น

  • บริษัทที่มีคุณสมบัติสามารถประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้า และได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของประเทศจีนและได้รายงานต่อคณะกรรมการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ
  • บุคคลหรือบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในระบบบริหารจัดการข้อมูลรับ-จ่ายเงินหยวนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border RMB Receipt and Payment Information Management “RCPMIS”) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศจีน

เนื่องจากกระบวนการรับชำระหรือชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการด้วยสกุลเงินหยวนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งยังมีข้อจำกัดทางสภาพคล่องอยู่พอสมควร ผู้ประกอบการในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องใช้ความรอบคอบในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง

 

ในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการในประเทศไทยต้องแสดงเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่ต้องรับชำระเงิน หรือชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนรองรับ ณ วันที่ทำสัญญา โดยจำนวนเงินของการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจะต้องไม่เกินภาระรายรับ หรือรายจ่ายรับตามระยะเวลาของธุรกรรมที่รองรับ กรณีลูกค้าได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหยวนแล้วนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน หรือยกเลิกสัญญาได้ หาก
ธุรกรรมที่รองรับมีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของภาระผูกพัน ทั้งนี้จะต้องไม่ใช่เป็นการทำเพื่อเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

 

ทั้งนี้ หากคุณได้รับเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการจากผู้โอนเงินเกิน 360 วันนับแต่วันส่งสินค้าออกนอกประเทศหรือวันทำธุรกรรม ลูกค้าจะต้องยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ด้วย

 
การสมัครใช้บริการ
สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร)

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ