อัตราต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันและย้อนหลังพร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

อัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

อัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษาจีน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันและย้อนหลังในรูปแบบภาษาจีน พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

ราคาหน่วยลงทุน

ราคาหน่วยลงทุนประจำวันและย้อนหลัง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุดและย้อนหลัง ตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินล่าสุด และย้อนหลัง ตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศล่าสุดและย้อนหลัง ตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินให้
สินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินเงินให้สินเชื่อล่าสุดและย้อนหลัง ตามประกาศของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน